Услуге из области заштите и одрживог коришћења рибљег фонда

Обрасце које можете преузети

Пријава за полагање стручног испита за рибара

Пријава за полагање стручног испита за рибочувара

Приручник за полагање стручног испита за рибара можете преузети овде

Приручник за полагање стручног испита за рибочувара можете преузети овде.

Напомена

Пријаву за полагање стручног испита за рибара кандидат може написати и у слободној форми, која треба да садржи све тражене податке из формулара (Име, име једног родитеља, презиме, ЈМБГ, адреса, контакт телефон)

 

Издавање решења о овлашћењу за поседовање апарата за електрориболов научноистраживачким и стручним организацијама

Апарат за електрориболов могу поседовати само научноистраживачке и стручне организације, овлашћене од стране министра.
29.01.2021.

Издавање сагласности на промет препарираних трофеја риба

Промет препарираних трофејних примерака риба или делова риба забрањен је без сагласности министра.

29.01.2021.

Издавање дозвола за риболов и електрориболов у научно истраживачке сврхе

Риболов у научноистраживачке сврхе могу обављати организације које су регистроване за стручна и научна истраживања из области риболовног рибарства, ихтиологије, рибарствене биологије или екологије

29.01.2021.

Издавање сагласности на забрану привредног риболова

Ради заштите рибљег фонда, корисник рибарског подручја може, уз сагласност министра, односно надлежног покрајинског органа, привремено, а најдуже на период од годину дана, забранити привредни рибол

29.01.2021.

Издавање дозвола за селективни риболов

Захтев за издавање дозволе за селективни риболов подноси корисник рибарског подручја, у складу са програмом управљања рибарским подручјем ради спречавања развоја алохтоних врста или пренамножавања

29.01.2021.

Издавање дозвола за реинтродукцију аутохтоних врста риба и дозвола за порибљавање риболовних вода аутохтоним врстама риба пореклом из увоза

Захтев за реинтродукцију аутохтоних врста риба подноси корисник рибарског подручја, у складу са програмом управљања рибарским подручјем ради порибљавања аутохтоним врстама риба риболовних вода из к

29.01.2021.

Издавање дозвола за транслокацију риба

Захтев за транслокацију подноси корисник рибарског подручја, у складу са Програмом управљања рибарским подручјем ради порибљавања риболовних вода и ради спашавања угр

29.01.2021.

Издавање решења о промени режима риболова

Захтев за промену режима риболова подноси корисник рибарског подручја на основу указане потребе а према метеоролошким, хидролошким и биолошким показатељима.

Захтев садржи:

29.01.2021.

Давање сагласности на Програме управљања, Привремене програме управљања и Годишње програме управљања рибарским подручјем

Корисници рибарских подручја дужни су да доносе програме управљања и подносе их министарству ради давања сагласности и то:

29.01.2021.

Давање сагласности на проглашење рибарског подручја у границама заштићених подручја

Захтев подноси управљач заштићеног подручја.

29.01.2021.