Решења о ажурирању студија о процени утицаја

Решење о одређивању обима и садржаја ажуриране студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину - доградња постојећих објеката фабрике за производњу полиуретанских сунђера, уз претходно рушење дела постојећих објеката

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

21.09.2023.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Решење о обиму и садржају за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта санације, адаптације и реконструкције бродске преводнице ХЕ Ђердап 2

На основу члана 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

10.03.2021.

Решење да је носилац пројекта ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ из Београда, Царице Милице 2 у обавези да ажурира Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у оквиру ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА А, на КП 1933 и 1934 КО Уровци, територији ГО Обреновац

На основу чл. 28., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
15.01.2018.

Решење да је носилац пројекта NEVENA COLOR D.O.O. ИЗ Лесковца, Ђорђа Стаменковића бб у обавези да ажурира Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат промене намене магацина готових производа у производни погон

На основу чл. 28., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
20.10.2017.

Решење да је носилац пројекта KNAUFINSULATION DOO из Сурдулице, Насеље Бело поље бб у обавези да ажурира Студије о процени утицаја реконструкције топлог дела линије за производњу импрегнисане камене вуне

На основу чл. 28., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
20.10.2017.

Решење да је носилац пројекта ВОДОВОД КРУШЕВАЦ из Крушевца, Душанова 46 у обавези да ажурира Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Постројење за пречишћавање отпадних вода града Крушевца

На основу чл. 28., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
11.09.2017.

Решење којим се носилац пројекта „CERAPROM“ д.о.о. из Мионице, ослобађа од ажурирања Студије о процени утицаја на животну средину експлотације кречњака као ТГК на локалитету „Толићки вис“ у општини Мионица

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
19.07.2017.

Решење којим је дата сагласност носиоцу пројекта предузећу YUNIRISK d.o.o из Београда, Симина 18, на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за инертизацију индустријског отпада са MID-MIX реактором у кругу фабрике ''21. мај'' у Раковици

На основу чл. 24 и 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
29.08.2016.

Решење да је носилац пројекта STEEL-IMPEX d.o.o. из Новог Сада-Сремска Каменица, Вихорска 35 у обавези да ажурира Студију о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења и третмана отпадних возила и електричног и електронског отпада на КП 5297/2 КО Краљево, територија Града Краљева

На основу чл. 28., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
18.07.2016.

Решење да је носилац пројекта YUNIRISK д.о.о. у обавези да ажурира Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Постројење за инертизацију индустријских отпада са MID-MIX реактором у кругу Фабрике аутомотора „21. мај” у Раковици

На основу чл. 28., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
01.12.2015.