Заштита од буке и вибрација

Поступак за добијање овлашћења за мерење нивоа буке у животној средини

Министарство заштите животне средине издаје овлашћења стручним организацијама за мерење нивоа буке у животној средини. Ближе услове које треба да испуни стручна организација да би вршила мерења нивоа буке у животној средини, прописује Правилник о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке, као и о документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мерење буке („Службени гласник РС” бр. 72/2010).


Потребна документација:

Уз захтев за добијање овлашћења за мерење буке у животној средини, потребно је приложити:

  1. Попуњени образац захтева и сву пропратну документацију дефинисану Правилником (члан 6.).
  2. Образац захтева;
  3. Доказо уплаћеној административној такси од 13.130,00 динара на жиро рачун број: 840-742221843-57 модел: 97 позив на број: 50-016

Наведену документацију стручна организација доставља на адресу:

Министарство заштите животне средине
Комисија за давање овлашћења стручним организацијама за мерење нивоа буке у животној средини
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд


 

Преглед организација које испуњавају услове за мерења БУКЕ у животној средини

• Институт за јавно здравље, Крагујевац, Николе Пашића 1
(решење број: 353-01-02541/2021-03 од 20.09.2021. године);

13.09.2021.