Usluge iz oblasti zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda

Obrasce koje možete preuzeti

Prijava za polaganje stručnog ispita za ribara

Prijava za polaganje stručnog ispita za ribočuvara

Priručnik za polaganje stručnog ispita za ribara možete preuzeti ovde

Priručnik za polaganje stručnog ispita za ribočuvara možete preuzeti ovde.

Napomena

Prijavu za polaganje stručnog ispita za ribara kandidat može napisati i u slobodnoj formi, koja treba da sadrži sve tražene podatke iz formulara (Ime, ime jednog roditelja, prezime, JMBG, adresa, kontakt telefon)

 

Izdavanje rešenja o ovlašćenju za posedovanje aparata za elektroribolov naučnoistraživačkim i stručnim organizacijama

Aparat za elektroribolov mogu posedovati samo naučnoistraživačke i stručne organizacije, ovlašćene od strane ministra.

29.01.2021.

Izdavanje saglasnosti na promet prepariranih trofeja riba

Promet prepariranih trofejnih primeraka riba ili delova riba zabranjen je bez saglasnosti ministra.

29.01.2021.

Izdavanje dozvola za ribolov i elektroribolov u naučno istraživačke svrhe

Ribolov u naučnoistraživačke svrhe mogu obavljati organizacije koje su registrovane za stručna i naučna istraživanja iz oblasti ribolovnog ribarstva, ihtiologije, ribarstvene biologije ili ekologij

29.01.2021.

Izdavanje saglasnosti na zabranu privrednog ribolova

Radi zaštite ribljeg fonda, korisnik ribarskog područja može, uz saglasnost ministra, odnosno nadležnog pokrajinskog organa, privremeno, a najduže na period od godinu dana, zabraniti privredni ribo

29.01.2021.

Izdavanje dozvola za selektivni ribolov

Zahtev za izdavanje dozvole za selektivni ribolov podnosi korisnik ribarskog područja, u skladu sa programom upravljanja ribarskim područjem radi sprečavanja razvoja alohtonih vrsta ili prenamnožav

29.01.2021.

Izdavanje dozvola za reintrodukciju autohtonih vrsta riba i dozvola za poribljavanje ribolovnih voda autohtonim vrstama riba poreklom iz uvoza

Zahtev za reintrodukciju autohtonih vrsta riba podnosi korisnik ribarskog područja, u skladu sa programom upravljanja ribarskim područjem radi poribljavanja autohtonim vrstama riba ribolovnih voda

29.01.2021.

Izdavanje dozvola za translokaciju riba

Zahtev za translokaciju podnosi korisnik ribarskog područja, u skladu sa Programom upravljanja ribarskim područjem radi poribljavanja ribolovnih voda i radi spašavanj

29.01.2021.

Izdavanje rešenja o promeni režima ribolova

Zahtev za promenu režima ribolova podnosi korisnik ribarskog područja na osnovu ukazane potrebe a prema meteorološkim, hidrološkim i biološkim pokazateljima.

Zahtev sadrži:

29.01.2021.

Davanje saglasnosti na Programe upravljanja, Privremene programe upravljanja i Godišnje programe upravljanja ribarskim područjem

Korisnici ribarskih područja dužni su da donose programe upravljanja i podnose ih ministarstvu radi davanja saglasnosti i to:

29.01.2021.

Davanje saglasnosti na proglašenje ribarskog područja u granicama zaštićenih područja

Zahtev podnosi upravljač zaštićenog područja.

29.01.2021.