Издавање сагласности на забрану привредног риболова

Издавање сагласности на забрану привредног риболова

Ради заштите рибљег фонда, корисник рибарског подручја може, уз сагласност министра, односно надлежног покрајинског органа, привремено, а најдуже на период од годину дана, забранити привредни риболов на одређеном делу рибарског подручја.

Захтев за сагласности на забрану привредног риболова подноси корисник рибарског подручја.

Захтев за издавање сагласности на забрану привредног риболова садржи:

  • образложење увођења забране;
  • податке о времену трајања забране;
  • риболовној води или делу риболовне воде на којој се забрањује привредни риболов.

Где и како

Захтев се подноси:

Министарству заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Правни основ

Члан 38. став 2. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, број 128/14).