Решења о потреби израде процене утицаја

Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат: Постављање привременог објекта- Мобилне фабрике бетона на к.п. 343 и делу к.п. 344 КО Милићево Село за потребе извођење радова на изградњи Аутопута Е-763

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

07.12.2023.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења опасног отпада, у укупној количини која не прелази 8 тона на дан на к.п. број 2506/2 КО Љубић, Град Чачак

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

04.12.2023.

Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат: Постројење за третман инфективног медицинског отпада у Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовновић Батут“,на к.п. бр 1480/1 и1480/2 КО Савски венац, Београд

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

27.11.2023.

„Аеродроми Србије“ д.о.о., Ниш - Решење којим се одлучује да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Проширење платформе А на Аеродрому Морава, Краљево, КО Тавник, Краљево и КП 1860 КО Катрга, Чачак

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

20.11.2023.

Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат- Изградња, ТС 110/10  kV „ Београд 47“ на к.п. бр. 462/8, и 1508/433 КО Савски венац, град Београд

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

20.11.2023.

Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Изградња два објекта са смештајним капацитетима на к.п. бр. 1692/10 КО Мала Река, општина Бајина Башта, у НП „Тара“

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

20.11.2023.

Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат постројења за третман инфективног медицинког отпада на локацији Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ на к.п. бр. 1554/2 КО Кумодраж, Београд

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

09.11.2023.

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта фазне изградње саобраћајног прикључка

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

03.11.2023.

Решење којим се одлучује се да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изгpaдње крaкa 10 (10-1 и 10-2), кружних токова КТ-0, КТ-1 и саобраћајнице У1 у оквиру петље Бубањ поток

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

24.10.2023.

„BECHTEL ENKA UK LIMITED“ огранак Београд - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградња привременог објекта постројења за израду мешавине за конструкцију пута са пратећим садржајима, КО Ћићевац

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

09.10.2023.