Решења о потреби израде процене утицаја

Решење којим се одлучује се да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат доградње и реконструикције објекта Hotel Grey, НП „Копаоник“ блок14, подцелина 2.5 „Суво Рудиште“, општина Рашка

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
27.11.2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње – постављања радио базне станице ''NI4356_01 ZA_Janja'', на к.п. 580, КО Балта Бериловац

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.
29.10.2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину  пројекта реконструкције и пренамене објекта – зграда хемијске индустрије – складиште готових производа у објекат за припрему амбалаже од пластике за складиштење и транспорт, на к.п.бр. 6951/72, КО Шабац

На основу чл. 10. став 6. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.
13.10.2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја пројекта изградње прикључног гасовода на к.п. бр. 15261, 823/1 и 823/2 све К.О. Крагујевац 3

На основу чл. 10. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
09.10.2020.

Решење носиоцу пројекта Град Нови Пазар, ул. Стефана Немање бр. 2, о немању потребе за израдом Студије о процени утицаја на животну средину пројекта санације, конзервације и ревитализације објекта „Кула Мотриља“ у Новом Пазару

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
06.10.2020.

Решење носиоцу пројекта „Serbia Zijin Copper“ д.о.о. Бор, ул. Ђорђа Вајферта 29, о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину  за допунски рударски пројекат за повећање капацитета флотације рудника Мајданпек

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
01.10.2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта адаптације, санације и реконструкције библиотеке града Београда- библиотеке „Ђорђе Јовановић“, улица Змај Јовина бр.1, Београд на КП бр. 2225/1 и 2225/2, КО Стари град

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
01.10.2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта вађења речног наноса из корита са спруда уз десну обалу реке Западне Мораве, на стационажи од км183+000 до км 183+300, на к.п. број 21 и 22, КО Горобиље

На основу чл. 10. став 6. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.
01.10.2020.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта изградње издвојеног паркинга и приступне саобраћајнице на аеродрому Никола Тесла Београд-Сурчин, к.п. 5256/1, К.О. Сурчин

На основу чл. 10. став 6, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
25.09.2020.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта фазне изградње кабловске канализације „Дигитални коридор“ аутопута Е-761, Појате-Прељина, деоница Адрани – Прељина

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
24.09.2020.