Решења о потреби израде процене утицаја

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта увођења постојећих далековода ДВ 220 kV бр.204 ТС Бајина Башта - ТС Београд 3 и ДВ 220 kV бр.213/2 ТС Обреновац - ТС Београд 3

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

05.10.2021.

Решење којим се обуставља поступак по захтеву носиоца пројекта Токи -1“, Бранка Ђонлића 25б, Богатић

На основу чл. 10. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће

24.09.2021.

Решење да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта надвишења јаловишта и бране број 9. Рудника и флотације ''Рудник'' д.о.о, на територији КО Мајдан, на подручју СО Горњи Милановац

На основу члана 10. став 7. и члана 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09)  даје следеће

10.09.2021.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за изградњу моста преко Матејевачке реке

На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

28.08.2021.

Решење да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта - изградња фазе 8 „Airport city“ Београд – пословни комплекс 2000

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

23.08.2021.

''Serbia Zijin Mining'' д.о.о, Бор - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта складишта запаљивих течности и складишта опасног отпада на територији КО Брестовац, на подручју града Бора

На основу чл. 10. став 6. а у вези са чл. 29. став 1. и чл. 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

23.07.2021.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат: Изградња главне мерно регулационе станице (ГМРС) "Аутопут-Тргоматик"- Прва фаза са прикључним гасоводом на територији градске општине Сурчин, град Београд

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

21.07.2021.

Решење да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат проширења платформе Ц и рулне стазе Ф са припадајућим сервисним путем на аеродрому "Никола Тесла"

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

13.07.2021.

Решење да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину за пројекат изградња моста преко реке Дуленке

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р. Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

12.07.2021.

Решење да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње система приступних саобраћајница и паркиралишта у функцији пристанишне зграде аеродрома „Никола Тесла“ Београд

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

08.06.2021.