Решења о потреби израде процене утицаја

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта - реконструкција постојеће полетно-слетне стазе (12-30) на аеродрому „Никола   Тесла“

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

 

22.09.2022.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – изградња моста преко реке Црнице на д.п. IIБ реда бр. 388, на km 17+835, деоница Сисевац

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

16.09.2022.

„Никола  Тесла“ - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта - изградња објекта за привремено складиштење опасног отпада у рестриктивној зони аеродрома „Никола  Тесла“ на делу к.п. бр. 5265 КО Сурчин

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

06.09.2022.

„DORADO“ д.о.о. Крагујевац - Решење којим се утврђује да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: Мобилно постројење за третман неопасног отпада на територији Републике Србије (произвођач „Jansen“ модел 1050)

На основу чл. 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

06.09.2022.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције ТС 400/220 kV Обреновац

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

29.08.2022.

ТС Бор 1, увођење у ПРП 110 kV Црни врх 1 - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње далековода ДВ 110 kV бр. 122Б ТС Петровац

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

22.08.2022.

КП „Дубоко“ Ужице, Дубоко бб 31000 Ужице - Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта: Мобилно постројење за третман отпада (уситњавање) – дробилица

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

17.08.2022.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта измештања појединачних електропреносних стубова далековода 110 kV број 1183 ТС Чачак 3 – ТС Горњи Милановац на поддеоници 9: Мрчајевци – Прељина, на територији града Чачк

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

15.08.2022.

Пројекат за нову градњу објекта Далековод 110 kV бр.177 ТС Бор 2-ТС Мајданпек 2, увођење у ПРП 110 kV Црни врх 1“ - Решење којим се одлучује се да није потребна процена утицаја на животну средину

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

12.08.2022.

КО Крагујевац 3, град Крагујевац - Решење којим се одлучује се да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат Постројење за третман инфективног медицинског отпада на катастарској парцели бр. 10534

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

09.08.2022.