Решења о потреби израде процене утицаја

"SERBIA ZIJIN COPPER" д.о.о. Бор - Решење којим се утврђује да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат извођења радова на уклањању – рушењу објеката бр. 26 – конструкције и опреме хале конвертора и рафинације

На основу чл. 10.  и  чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

09.05.2022.

Коњска Река, Национални парк „Тара“-Решење којим се одлучује се да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње комплекса кућа за одмор на кат. парцели 1158 К.О

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

29.04.2022.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину за  изградњу уливно-изливних саобраћајница на државном путу IА реда број 2 (аутопут Е-763) Београд – Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац у Јакову

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

11.04.2022.

Решење да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за деконтаминацију и расклапање отпадних возила (складиштења отпадних возила, спољашњег прања по потреби, деконтаминације и расклапања отпадних возила)

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

18.03.2022.

Решење којим се одлучује да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња станичне зграде са паркингом у оквиру комплекса железничке станице  "Београд - Центар"

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

16.03.2022.

"Belgrade Airport" d.o.o., Београд - Решење којим се одлучује да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

16.03.2022.

Решење да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта третмана опасног отпада мобилним постројењем, чишћењем сувим ледом, на локацијама наручилаца у Републици Србији

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

15.03.2022.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње пословно-комерцијалних објеката C1, C2, D1, D2 у оквиру комплекса железничке станице „Београд Центар“

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

15.03.2022.

Решење којим се одлучује се да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат реконструкције постојећих пропуста у км 123+597 и пропуста у км 123+972 пруге Црвени Крст - Зајечар - Прахово Пристаниште

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

04.02.2022.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и доградње далековода DV 110 kV бр.116/1 ТС Косјерић – ТС Севојно

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

02.02.2022.