Надлежност

Министарство обавља послове државне управе, прописане чланом 6. Закона о министарствима („Сл. Гласник РС“ бр.128/2020), и то:


основе заштите животне средине, систем заштите и унапређења животне средине, националне паркове, инспекцијски надзор у области заштите животне средине, примену резултата научних и технолошких истраживања и истраживања развоја у области животне средине, спровођење Конвенције о учешћу јавности, доступности информација и праву на правну заштиту у области животне средине, заштиту природе, заштиту ваздуха, заштиту озонског омотача, климатске промене, прекогранично загађење ваздуха и воде, заштиту вода од загађивања ради спречавања погоршања квалитета површинских и подземних вода, утврђивање услова заштите животне средине у планирању простора и изградњи објеката, заштиту од великог хемијског удеса и учешће у реаговању у случају хемијских удеса, заштиту од буке и вибрација, заштиту од јонизујућег и нејонизујућег зрачења, управљање хемикалијама и биоцидним производима, спровођење Конвенције о хемијском оружју у складу са законом, управљање отпадом, изузев радиоактивним отпадом, стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; одобравање прекограничног промета отпада и заштићених биљних и животињских врста, као и друге послове одређене законом.