Заштита биодиверзитета

Процес решавања накнаде штете проузроковане од стране строго заштићених и заштићених дивљих врста

ПРАВНИ ОСНОВ
на основу члана 64. и 65. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 - исправка, 14/16 и 95/18-др.закон )  :

01.03.2021.

Дозволе за увоз и извоз строго заштићених и заштићених дивљих врста у научноистраживачке и едукативне сврхе

Правни основ

01.03.2021.

Дозволе за сакупљање у научноистраживачке и едукативне сврхе

Дозволе за сакупљање строго заштићених и заштићених дивљих врста у научноистраживачке и едукативне сврхе

Услови за подносиоце захтева

01.03.2021.

Дозвољене радње са строго заштићеним дивљим врстама

Дозволе за сакупљање строго заштићених и заштићених дивљих врста у научноистраживачке и едукативне сврхе

Услови за подносиоце захтева

01.03.2021.

CITES дозволе и потврде

CITES дозволе и потврде издају се на основу Закона о порврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре („Службени лист СРЈ”, бр.

12.02.2021.

Дозволе за увоз заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива

Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон), члан 94

12.02.2021.

Дозволе за извоз заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива

Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон), члан 94

12.02.2021.

Дозволе за сакупљање заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива ради заснивања узгајалишта (плантаже, расадници и др. облици узгајалишта)

Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др.

12.02.2021.

Издавање дозволе за сакупљање дивље флоре, фауне и гљива у комерцијалне сврхе

Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон), члан 76

12.02.2021.