Дозвољене радње са строго заштићеним дивљим врстама

Дозволе за сакупљање строго заштићених и заштићених дивљих врста у научноистраживачке и едукативне сврхе

Услови за подносиоце захтева

1.    Латински назив строго заштићених и заштићених дивљих врста
2.    Количина сакупљене врсте
3.    Период сакупљања
4.    Локалитети сакупљања
5.    Назив пројекта који се реализује
6.    Име руководиоца пројекта


Aдреса

 Министарство заштите животне средине
 Омладинских бригада 1, Нови Београд 11070
          
Дозволе и обрасци

 на сајту Министарства заштите животне средине

Правни основ

члан 75. Закон о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др.закон), члан 4. став 2. Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС”, бр. 5/10, 47/11, 32/16 и 98/16).


Образац