Решење о сагласности на студије о процени утицаја

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња објеката у комплексу фабрике камене вуне "Knauf Insulation" у Сурдулици

На основу члана 25. и члана 29.

14.11.2022.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција и доградња постројења за пречишћавање технолошких отпадних вода на делу КП 5112/16 КО Палилула, чији је носилац пројекта „Smurfit Kappa“ d.o.o.

На основу члана 25. и члана 29.

28.10.2022.

''Balkania L.T.D.'' д.о.о., Коцељева - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције постојећих објеката у оквиру производног дела комплекса фабрике за производњу пиротехничких средстава у Коцељеви

На основу чл. 25. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

21.10.2022.

„SERBIA ZIJIN COPPER“ д.о.о. Бор - Решење о давању сагласности студију о процени утицаја на животну средину  главног рударског пројекта постројења за третман отпадних рудничких вода

На основу чл. 25. и чл. 29.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

15.09.2022.

“ SERBIA ZIJIN COPPER“ д.о.о. Бор - Решење о давању сагласности студију о процени утицаја на животну средину пројекта проширења одлагалишта раскривке „Сарака“

На основу чл. 25. и чл. 29.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

15.09.2022.

ЈП ''Електромрежа Србије'' - Решење о сагласности на студије о процени утицаја

На основу чл. 25., и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

29.08.2022.

''JUGO-KAOLIN'' д.о.о. Београд - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину, заведен под бројем 353-02-722/2022-03, за пројекат експлоатације кварцног песка из лежишта ''Авала'' – Памбуковица код Уба

На основу чл. 25., и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

26.08.2022.

ЈП „Путеви Србије“ - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта фазне изградње државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац“) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац (брза саобр

На основу члана 25. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09) Министарство заштите животне средине  даје следеће

09.08.2022.

"Застава" - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција котларнице "Застава", на КП 7405/12 КО Крагујевац 1 и реконструкција дела вреловода од термоцентрале ТЦ-1 до термоцентрале ТЦ-2

На основу члана 25. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09) Министарство заштите животне средине  даје следеће

09.08.2022.

„Henkel Srbija“ д.о.о., Београд - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња фабрике за производњу капсула за машинско прање рубља - изградња објеката, транспортног моста за транспорт готових производа,

На основу члана 25. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09) Министарство заштите животне средине  даје следеће

28.07.2022.