Решење о сагласности на студије о процени утицаја

Електромрежа Србије - Решење о сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и доградње ТС 220/35 kV Бајина Башта у ТС 400/220/35 kV Бајина Башта

На основу чл. 25., и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

11.01.2022.

Електромрежа Србије - Решење о сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње комбинованог вода ДВ 2x110 kV ТС Ниш 2 – ТС Ниш 6

На основу чл. 25., и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

10.01.2022.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња водоводне мреже и мреже фекалне и атмосферске канализације комплекса Рајачке Пимнице, Општина Неготин

На основу члана 25. и члана 29.

02.12.2021.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта адаптације простора за производњу, пуњење и паковање получврстих и течних фармацеутских форми ''Хемофарм'' а.д. Вршац, погон Шабац

На основу чл. 25., и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

23.11.2021.

Решење о давању Сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта Производни комплекс ''EcoMet Reciklaža'' д.о.о., на к.п. број 505, 694 i 717 КО Зајача

На основу чл. 25., и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

23.11.2021.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода ''Прелићи'', са реконструкцијом црпних станица ''Бељина'',  ''Кошутњак'' и ''Љубић поље'', на територији града Чачка

На основу чл. 25. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

07.10.2021.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње аутопута Рума – Шабац

На основу чл. 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине  даје следеће

20.09.2021.

Град Чачак - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода ''Прелићи''

На основу чл. 25. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

07.09.2021.

''СЗР И АУТОПРЕВОЗНИК ЖЕЉКО ЂУРИЋ'', Ужице - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК камена из лежишта ''Бранешци'', на к.п.бр. 697/1, КО Бранешци, на територији СО Чајетина

На основу чл. 25. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

23.07.2021.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње рециклажног комплекса за складиштење и третман опасног отпада, све на на к.п. 1562/2, КО Крагујевац 1, Град Крагујевац

На основу чл. 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

10.06.2021.