Решење о сагласности на студије о процени утицаја

„Henkel Srbiјa“д.о.о. Београд-Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину:Доградња, реконструкцуја и пренамена објекта за производњу детерџената за машинско прање рубља и производњу куглица за освежавање и негу тоалета

На основу члана 25. и члана 29.

02.10.2023.

Јаблановица д.о.о. - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за деконтаминацију и расклапање отпадних возила, као и складиштења генерисаног отпада, КО Рашка, СО Рашка

На основу чл. 25., и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

21.09.2023.

BECHTEL ENKA UK LIMITED“ огранак Београд-Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта - изградња привремене базе постројења за изградњу Моравског коридора (Аутопут Е-761, Појате – Прељина)

На основу члана 25. и члана 29.

13.09.2023.

ЈП „Путеви Србије“ Београд - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта - фазне изградње брзе саобраћајнице - државног пута IБ реда од чвора Душановац до краја КО Прахово и реконструкцију делова државних путева

На основу члана 25. и члана 29.

13.09.2023.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта - изградња сталне депоније вишка земљаног материјала из ископа за потребе извођења радова на траси будућег државног пута А2 (Аутопут Е763), Београд-Јужни Јадран

На основу члана 25. и члана 29.

13.09.2023.

Кемеко д.о.о., Ваљево - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта комплекс за управљање неопасним и опасним отпадом Кемеко д.о.о., град Крагујевац

На основу чл. 25., и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

29.08.2023.

''Електропривреда Србије'' а.д. - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције производних агрегата, пратећих и помоћних система агрегата и електране, хидромеханичке опреме и опреме управљања

На основу чл. 25., и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

29.08.2023.

''Друмови А&Д'' д.о.о. - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину, за пројекат eксплоатације кречњака као сировине за техничко грађевински камен у лежишту „Куларе“, село Јабуковац код Неготина

На основу чл. 25., и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

29.08.2023.

„Moravacem“ d.o.o, Параћин - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња силоса филтерске прашине на кп.бр. 2226 КО Поповац, општина Параћин

На основу члана 25. и члана 29.

24.08.2023.

Предузеће Hansgrohe d.o.o - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње погона за производњу славина у Ваљеву – Ливница

На основу чл. 25., и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

24.08.2023.