Решење о сагласности на студије о процени утицаја

Решење о давању сагласности носиоцу пројекта SERBIA ZIJIN COPPER“ д.о.о. Бор, на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта повећања капацитета флотацијске прераде суве руде на 23,1 Мt годишње са површинског копа Велики Кривељ, у Бору

На основу чл. 25. и чл. 29.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

05.07.2022.

Решење о давању сагласности носиоцу пројекта „BREM GROUP“ д.о.о. Београд, на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за складиштење и биолошки третман опасног и неопасног отпада, КО Добановци

На основу чл. 25. и чл. 29.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09) Министарство заштите животне средине даје следеће

29.06.2022.

"AZVIRT BALKAN CONSTRUCTION" DOO - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња привремене инсталације компримованог природног гаса (КПГ) у функцији изградње дела пута Обилазнице око Београда

На основу члана 25. и члана 29.

27.06.2022.

ИГМ ''Младост'' д.о.о. - Решење за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта погона за производњу црепа

На основу чл. 25., и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

08.06.2022.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: фазне изградње дела комплекса апарт-хотела „Јелкице“ на Јабучком Равништу на Старој планини

На основу члана 25. и члана 29.

25.05.2022.

„SERBIA ZIJIN COPPER“ д.о.о. Бор - Решење о давању сагласности носиоцу пројекта SERBIA ZIJIN COPPER“ д.о.о. Бор, на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта повећања капацитета тoпионице бакра у оквиру комплекса „SERBIA ZIJIN COPPER“ д.о.о.

     На основу чл. 25. и чл. 29.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

19.05.2022.

„CHEMPRO“ D.O.O. - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Постројења за третман опасног амбалажног отпада на КП бр.2104 КО Лесковац, Град Лесковац

На основу члана 25. и члана 29.

16.05.2022.

Решење о давању сагласности носиоцу пројекта "SERBIA ZIJIN COPPER" д.о.о. Бор - Рудник бакра Мајданпек, на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта надвишења флотацијског јаловишта "Ваља Фундата", у Мајданпеку

На основу чл. 25. и чл. 29.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09) Министарство заштите животне средине даје следеће

09.05.2022.

ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ", Београд - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња постројења за одсумпоравање димних гасова блокова Б1 и Б2, на локацији ТЕ „Никола Тесла Б“, КО Ушће

На основу члана 25. и члана 29.

11.04.2022.

Решење о сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције постојећег складишта раствора смоле и производне хале у циљу пренамене објекта за третман зауљеног материјала на к.п. број 547/1 и 547/7 КО Суково, СО Пирот

На основу чл. 25., и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

01.04.2022.