Решење о сагласности на студије о процени утицаја

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Промене намене просторије бр. 24 из складишта готовог производа у производну целину линије Маргарита 2

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

22.01.2021.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Промене намене просторије бр. 24 из складишта готовог производа у производну целину линије Маргарита 2

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

22.01.2021.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Рециклажног центра „YUNIRISK“ са постројењем за инертизацију индустријских отпада MID-MIX технологијом, у Барајеву

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 2. и 3. и чл. 26. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
11.09.2020.

Решење о давању сагласности носиоцу пројекта ЈП Електропривреда Србије Београд, на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину средину пројекта изградње постројења за одсумпоравање димних гасова ТЕ Костолац Б, на катастарској парцели број 303 КО Костолац село

На основу чл. 25. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
28.08.2020.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта пројекта постројења за производњу креча капацитета 350t/dan на платоу каменолома „Суви До“

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 2. и 3. и чл. 26. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
11.08.2020.

Решење о сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта експлоатације мермера као архитектонско – грађевинског камена из лежишта ''Трешњица''

На основу чл. 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
06.08.2020.

Решење о сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења и механичког третмана опасног отпада, на к.п. 5650 (раније 4635/5) КО Севојно, Град Ужице

На основу чл. 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
06.08.2020.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Реконструкцијe дела Топле ваљаонице – линије за загревање слабова

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће

20.07.2020.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ''Главица - Бојиновићи''

На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
02.06.2020.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину, пројекта експлоатације дијабаза као техничко-грађевинског камена у лежишту ''Дреновачки Кик'', на делу к.п.бр. 758/1, КО Дреновци

На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
14.05.2020.