Услуге из области заштите ваздуха и озонског омотача

  • Издавање дозвола за увоз/извоз флуорованих гасова са ефектом стаклене баште
  • Издавање дозвола за увоз/извоз супстанци које оштећују озонски омотач
  • Издавање дозвола за увоз/извоз клима уређаја који садрже флуороване гасове са ефектом стаклене баште
  • Издавање дозвола за увоз/извоз производа и/или опреме који садрже или се ослањају на контролисане супстанце
  • Упис у Евиденцију правних лица и предузетника који се баве делатношћу увоза, извоза, стављања у промет по први пут флуорованих гасова
  • Упис у Евиденцију правних лица и који се баве делатношћу увоза и/или извоза и стављања у промет по први пут контролисаних и нових супстанци
  • Издавање дозвола за мерење емисије из стационарних извора загађивања
  • Издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха (нивоа загађујућих материја у ваздуху)
  • Издавање сагласности оператерима за мерење квалитета ваздуха и/или мерење емисије загађујућих материја из стационарних извора загађивања