Давање сагласности на проглашење рибарског подручја у границама заштићених подручја

Давање сагласности на проглашење рибарског подручја у границама заштићених подручја

Захтев подноси управљач заштићеног подручја. Захтев се подноси након проглашења заштите подручја ради проглашења рибарског подручја на риболовним водама којe се налазе у границама заштићеног подручја.

Уз захтев се прилаже Предлог одлуке о проглашењу рибарског подручја коју доноси орган управљања.

Где и како

Пријава се подноси:

Министарству заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Правни основ

Члан 3. став 3. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, број 128/14).