Извештаји са јавних расправа

06.11. 2023.

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ O ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОГРАМА ПРИЛАГОЂАВАЊА НА ИЗМЕЊЕНЕ КЛИМАТСКЕ УСЛОВЕ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ

Јавна расправа о Извештају о стратешкој процени утицаја на животну средину Програма прилагођавања на измењене климатске услове са Акционим планом (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утиц

Извештаји са јавних расправа
/ 06.11.2023.
09.10. 2023.

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ O ПРЕДЛОГУ ПРОГРАМА ПРИЛАГОЂАВАЊА НА ИЗМЕЊЕНЕ КЛИМАТСКЕ УСЛОВЕ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ

Јавна расправа о Предлогу програма прилагођавања на измењене климатске услове са Акционим планом спроведена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе

Извештаји са јавних расправа
/ 09.10.2023.
26.07. 2023.

ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ НАЦРТА УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ПОТАМИШЈЕ”

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Извештаји са јавних расправа
/ 26.07.2023.
29.03. 2023.

ИЗВЕШТАЈ СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О ПРЕДЛОГУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА МУЉЕМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2023-2032 ГОДИНЕ

Јавна расправа о Предлогу програма управљања отпадним муљем у Републици Србији за период 2023-2032 године (у даљем тексту: Предлог програма), одржана је у складу са Закљу

Извештаји са јавних расправа
/ 29.03.2023.
10.03. 2023.

Извештај о спроведеним јавним консултацијама у вези са израдом радне верзије Нацрта стратегије за примену Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине и Акционог плана

У поступку припреме радне верзије Нацрта стратегије за примену Архуске конвенције и Акционог плана, Министарство заштите животне средине спро

Извештаји са јавних расправа
/ 10.03.2023.
18.05. 2022.

ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ НАЦРТА УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ПЛАНИНА ЦЕР”

 

 I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Извештаји са јавних расправа
/ 18.05.2022.
28.01. 2022.

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ЦИРКУЛАРНЕ ЕКОНОМИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2022.-2024. ГОДИНЕ

Јавна расправа о Предлогу програма развоја циркуларне економије у Републици Србији за период 2022-2024.

Извештаји са јавних расправа
/ 28.01.2022.
19.01. 2022.

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2022- 2031.ГОДИНЕ

Јавна расправа о Предлогу програма управљања отпадом у Републици Србији је спроведена у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије 05 Број:

Извештаји са јавних расправа
/ 19.01.2022.
18.01. 2022.

Извештај о јавној расправи о Нацрту закона о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанце

Јавна расправа о Нацрту закона о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанце вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Р

Извештаји са јавних расправа
/ 18.01.2022.
23.12. 2021.

Извештај са Јавне расправе о Предлогу програма заштите ваздуха у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године са Акционим планом

Јавна расправа о Предлогу програма заштите ваздуха у Републици Србији за период од 2022. до 2030.

Извештаји са јавних расправа
/ 23.12.2021.