Издавање дозвола за реинтродукцију аутохтоних врста риба и дозвола за порибљавање риболовних вода аутохтоним врстама риба пореклом из увоза

Издавање дозвола за реинтродукцију аутохтоних врста риба и дозвола за порибљавање риболовних вода аутохтоним врстама риба пореклом из увоза

Захтев за реинтродукцију аутохтоних врста риба подноси корисник рибарског подручја, у складу са програмом управљања рибарским подручјем ради порибљавања аутохтоним врстама риба риболовних вода из којих је дата врста изчезла а које су њихова природна станишта.

Захтев за порибљавање риболовних вода аутохтоним врстама риба пореклом из увоза подноси корисник рибарског подручја, у складу са програмом управљања рибарским подручјем ради порибљавања риболовних вода.

Захтев за издавање дозволе за реинтродукцију аутохтоних врста риба и дозволе за порибљавање риболовних вода аутохтоним врстама риба пореклом из увоза садржи:

  • податке о врсти рибе са којом се врши порибљавање;
  • количина рибе којом се порибљава;
  • риболовна вода која се порибљава;
  • порекло рибље млађи.

Уз захтев корисник подноси и мишљење овлашћене стручне куће.

Порибљавање се врши уз потврду о здравственом стању материјала којим се врши порибљавање у присуству надлежног инспектора у области коришћења рибљег фонда.

Где и како

Захтев се подноси:

Министарству заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Правни основ

Члан 26. став 6.Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, број 128/14).