Издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха (нивоа загађујућих материја у ваздуху)

Опис

Мерење квалитета ваздуха (нивоа загађујућих материја у ваздуху) врши се у складу са Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13) и Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13).

Послове мерења квалитета ваздуха (нивоа загађујућих материја у ваздуху), према Закону о заштити ваздуха, могу да врше овлашћена правна лица која имају дозволу Министарства надлежног за послове заштите животне средине, уколико испуњавају услове у погледу кадра, опреме и простора, као и ако су стручно и технички оспособљена према захтевима стандарда SRPS ISO 17025. Наведени услови у погледу кадра, опреме и простора које морају да испуњавају правна лица која врше мерење квалитета ваздуха (нивоа загађујућих материја у ваздуху) прописани су Правилником о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење емисије из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС”, број 1/12). У складу са Законом о заштити ваздуха стручна и техничка оспособљеност доказује се сертификатом о акредитацији који издаје Акредитационо тело Србије.

Услуга се пружа правним лицима.

Документација која је потребна за подношење захтева за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха (нивоа загађујућих материја у ваздуху) је:

1) Попуњени обрасци из Правилника о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење емисије из стационарних извора загађивања;

2) Пропратна документација:

а) У Прилогу 1, уз Табелу 1. Општи подаци о правном лицу које врши мерење квалитета ваздуха (нивоа загађујућих материја у ваздуху), потребно је приложити:

  • Извод о регистрацији привредног субјекта
  • Решење о регистрацији привредног субјекта

б) У Прилогу 1, уз Табелу 2. Обједињени подаци о кадру, потребно је приложити:

  • Правилник о систематизацији и организацији радних места
  • Фотокопију радне књижице (одакле се виде подаци о школској и стручној спреми и подаци о запослењу и стажу, за сваког од наведених запослених)

в) У Прилогу 3, уз Табелу 1. Подаци о опреми за мерење квалитета ваздуха (нивоа загађујућих материја у ваздуху), потребно је приложити:

  • Упутство за наведени уређај или стандардна оперативна процедура коју лабораторија користи при раду са уређајем

г) У Прилогу 4, уз Табелу Подаци о простору за обављање послова мерења квалитета ваздуха (нивоа загађујућих материја у ваздуху), потребно је приложити:

  • Скицу лабораторије са означеним просторијама и легендом ознака

д) Фотокопија репрезентативне понуде и уговора

ђ) Документ којим се доказује да се одређивање мерних места и локација за узимање узорака врши у складу са прописом којим се уређују услови за мониторинг и захтеви квалитета ваздуха

е) Стандардна оперативна процедура или упутство за обезбеђивање квалитета података према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025 и документ о успешно обављеном међулабораторијском испитивању

ж) Примерак Извештаја о извршеном мерењу нивоа загађујућих материја у ваздуху

з) Списак загађујућих материја за чије мерење и узорковање тражите дозволу са приложеним актом о акредитацији, и метода испитивања за сваку наведену загађујућу материју

3) Доказ о уплаћеној административној такси од 7.550,00 динара на жиро рачун број: 840-742221843-57 модел: 97 позив на број: 50-016
(Према Закону о републичким административним таксама, Тарифи републичких административних такси („Службени гласник РС”, број 57/14)).

Наведене информације потребно је да буду усклађене са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13). Напомена се посебно односи на опсег мерења и изражавање резултата мерења у јединицама мере које су у складу са Уредбом (уколико је изражавање у ppm, извршити конверовање).

У случају измена података наведених у важећој дозволи за мерење квалитета ваздуха (нивоа загађујућих материја у ваздуху), подноси се захтев за ревизију дозволе.

Уз захтев за ревизију дозволе подносе се попуњени обрасци из Правилника и пропратна документација, који се односи на измену података, као и доказ о уплаћеној административној такси од 4.370,00 динара на жиро рачун број: 840-742221843-57 модел: 97 позив на број: 50-016
(Према Закону о републичким административним таксама, Тарифи републичких административних такси („Службени гласник РС”, број 57/14)).


Где и како

Пријава се подноси:

Министарству заштите животне средине
Одељење за заштиту ваздуха и озонског омотача
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд