Издавање дозвола за селективни риболов

Издавање дозвола за селективни риболов

Захтев за издавање дозволе за селективни риболов подноси корисник рибарског подручја, у складу са програмом управљања рибарским подручјем ради спречавања развоја алохтоних врста или пренамножавања појединих врста риба на рибарском подручју.

Захтев за издавање дозволе за селективни риболов садржи:

  • податке о времену и начину риболова;
  • врсти и количини рибе коју треба изловити;
  • лица која врше селективни излов;
  • даље поступање са уловљеном рибом.

Селективни риболов се врши у присуству надлежног инспектора у области коришћења рибљег фонда.

Где и како

Захтев се подноси:

Министарству заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Правни основ

Члан 31. став 6. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, број 128/14).