Издавање решења о промени режима риболова

Издавање решења о промени режима риболова

Захтев за промену режима риболова подноси корисник рибарског подручја на основу указане потребе а према метеоролошким, хидролошким и биолошким показатељима.

Захтев садржи:

  • назив рибарског подручја или риболовне воде за коју се захтева промена режима;
  • назив врсте за коју се тражи промена режима;
  • нови режим који се прописује

Уколико се захтев подноси због промене биолошких показатеља уз захтев се доставља и мишљење овлашћене стручне куће.

Где и како

Програми се подносе:

Министарству заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Правни основ

Члан 24. став 2. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, број 128/14).