Издавање дозвола за увоз/извоз флуорованих гасова са ефектом стаклене баште

Опис

Захтев за издавање дозволе за увоз/извоз флуорованих гасова са ефектом стаклене баште подноси се на одговарајућем Обрасцу.

Уз попуњен захтев потребно је приложити и:

  • доказ о уплаћеној административној такси у износу од 1.540,00 динара (такса се уплаћује на рачун: 840-742221843-57, прималац је Буџет Републике Србије, позив на број: 50-016);
  • профактуру фирме испоручиоца робе;
  • сертификат и/или изјаву о пореклу, врсти, количини, саставу гаса или смеше која се увози или извози, податак о сврси увоза.Дозвола се издаје у форми решења, најкасније у року од 30 дана од дана подношења комплетног захтева, за сваку испоруку посебно и важи до краја квартала за који је издата.
  • Увозник, односно извозник је обавезан да одмах након реализације увоза, односно извоза, а најкасније до истека квартала за који је дозвола издата, достави Министарству доказ о увезеним односно извезеним количинама флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, тј. јединствену царинску исправу, као и копију фактуре испоручиоца робе.

Где и како

Пријава се подноси:

Министарство заштите животне средине
Одељење за заштиту ваздуха и озонског омотача

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд


Правни основ

У складу са чланом 53. тачка 3) Закона о заштити ваздиха („Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и 10/13) забрањен је увоз и/или извоз и стављање у промет флуорованих гасова са ефектом стаклене баште без дозволе Министарства.

На основу члана 5. и у вези са чл. 6. и 7. Уредбе о поступању са флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих гасова („Службени гласник РС”, број 120/13) Министарство издаје дозволе за увоз/извоз флуорованих гасова са ефектом стаклене баште правни лицима и/или предузетницима уписаним у еиденцију Министарства за обављање тих делатности.


Обрасци: