Издавање дозвола за транслокацију риба

Издавање дозвола за транслокацију риба

Захтев за транслокацију подноси корисник рибарског подручја, у складу са Програмом управљања рибарским подручјем ради порибљавања риболовних вода и ради спашавања угрожене рибе и њеног премештања у другу риболовну воду.

Захтев за издавање дозволе за транслокацију риба садржи следеће податке:

  • риболовна вода из које се врши транслокација;
  • риболовна вода у коју се врши транслокација;
  • период обављања транслокације;
  • лица која ће обављати транслокацију.

Уз захтев корисник подноси и мишљење овлашћене стручне куће.

Транслокација се врши аутохтоним врстама риба уз потврду о здравственом стању, а у присуству надлежног инспектора у области коришћења рибљег фонда.

Где и како

Програми се подносе:

Министарству заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Правни основ

Чл. 26. став 8. и 31. став 6. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, број 128/14).