Издавање дозвола за увоз/извоз супстанци које оштећују озонски омотач

Опис

За контролисане супстанце и смеше за које се утврђује годишња квота по количини, дозвола се издаје у случају да правно лице евидентирано за увоз има расположиву квоту у износу који је већи или једнак количини траженој у захтеву.

Захтев за издавање дозволе за увоз/извоз супстанци које оштећују озонски омотач подноси се на одговарајућем Обрасцу.

Уз попуњен захтев потребно је приложити и:

  • доказ о уплаћеној административној такси у износу од 7.240,00 динара (такса се уплаћује на рачун: 840-742221843-57, прималац је Буџет Републике Србије, позив на број: 50-016);
  • профактуру фирме испоручиоца робе;
  • сертификат и/или изјаву о пореклу, врсти, количини, саставу супстанце или смеше која се увози или извози, податак о сврси увоза.Дозвола се издаје у форми решења, најкасније у року од 30 дана од дана подношења комплетног захтева, за сваку испоруку посебно и важи до краја квартала за који је издата.
  • Увозник, односно извозник је обавезан да одмах након реализације увоза, односно извоза, а најкасније до истека квартала за који је дозвола издата, достави Министарству доказ о увезеним односно извезеним количинама супстанци, тј. јединствену царинску исправу, као и копију фактуре испоручиоца робе.

Транзит за контролисане и нове супстанце дозвољен је без дозволе.


Где и како

Пријава се подноси:

Министарство заштите животне средине
Одељење за заштиту ваздуха и озонског омотача
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд


Обрасци