Сектор за надзор и превентивно деловање у животној средини

У Сектору за надзор и превентивно деловање у животној средини обављају се послови који се односе на:

 • спречавање и контролу загађивања животне средине;
 • заштиту и коришћење природних добара;
 • заштиту од хемијског удеса код севесо постројења;
 • контролу хемикалија и биоцидних производа, заштиту земљишта и вода од загађивања;
 • заштиту од јонизујућих и нејонизујућих зрачења;
 • поступање са отпадом;
 • контролу и координацију поверених послова инспекцијског надзора;
 • анализу, управљање ризицима и превентивно деловање;
 • прилагођавање рада инспекције за заштиту животне средине на свим нивоима у Републици Србији захтевима Европске Уније у циљу спровођења Препоруке Савета Европе и Скупштине Европе о Минималним критеријумима за инспекцију заштите животне средине;
 • организовано спровођење стручног усавршавања инспектора у оквиру општих и посебних програма;
 • израду извештаја и евиденција о спровођењу инспекцијског надзора;
 • учешће у припреми стручних основа у изради прописа;
 • обавља и друге послове из ове области.

У Сектору за надзор и превентивно деловање у животној средини образују се уже унутрашње јединице:

 • Одељење за административно-правне послове, процену ризика и образовање
 • Одељење за поверене послове и образовање
 • Одељење за индустрију
 • Одељење за удесе и хемикалије
 • Oдељење за заштиту од јонизујућих зрачењa
 • Одељење за отпад
 • Одељење за заштиту биодиверзитета

Интерантивна мапа седишта Инспекције за заштите животне средине (PowerPointShow – 51MB)