Услуге из области заштите од буке и вибрација

Oвлашћивање стручних организација за мерење нивоа буке у животној средини

Министарство заштите животне средине издаје овлашћења стручним организацијама за мерење нивоа буке у животној средини. Ближе услове које треба да испуни стручна организација да би вршила мерења нивоа буке у животној средини, прописује Правилник о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке у животној средини, потребној документацији, поступку овлашћивања, садржини решења о овлашћивању, као и о садржини, обиму и року важења извештаја о мерењу буке ("Службени гласник РС", број 139/2022).

Уз захтев за добијање овлашћења за мерење буке у животној средини, потребно је прилажити:

Попуњени образац захтева и сву пропратну документацију дефинисану Правилником (члан 6.).
Доказ о уплаћеној административној такси од 13.130,00 динара на жиро рачун број: 840-742221843-57 модел: 97 позив на број: 50-016

Где и како

Пријава се подноси:
Министарство заштите животне средине
Комисија за давање овлашћења стручним организацијама за мерење нивоа буке у животној средини
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Правни основ

  • Закон о заштити од буке у животној средини (“Сл. Гласник РС”, бр. 96/2021)
  • Правилник  о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке у животној средини, потребној документацији, поступку овлашћивања, садржини решења о овлашћивању, као и о садржини, обиму и року важења извештаја о мерењу буке ("Службени гласник РС", број 139/2022).

Образац можете преузети OВДЕ.