Упис у Евиденцију правних лица и предузетника који се баве делатношћу увоза, извоза, стављања у промет по први пут флуорованих гасова

Опис

Упис у Евиденцију правних лица и предузетника који се баве делатношћу увоза, извоза, стављања у промет по први пут флуорованих гасова са ефектом стаклене баште или производа и опреме, инсталације, одржавања или сервисирања опреме која садржи или се ослања на флуороване гасове са ефектом стаклене баште, сакупљања, обнављања, обраде и термичког третирања тих гасова, као и употребом флуорованих гасова са ефектом стаклене баште.

Правна лица и предузетници који се баве делатношћу увоза и/или извоза и стављања у промет по први пут флуорованих гасова са ефектом стаклене баште, као и увоза и/или извоза и стављања у промет по први пут одређених производа и опреме који садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште морају бити уписани у Евиденцију Министарства.

Захтев за упис у евиденцију подноси се на прописаном обрасцу, уз који подносилац захтева прилаже решење о подацима уписаним у Регистар привредних субјеката, а сваке наредне године извод из Регистра привредних субјеката.


Где и како

Пријава/Образац се подноси:

Министарство заштите животне средине
Одељење за заштиту ваздуха и озонског омотача
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд


Образац