Захтеви за давање сагласности на студије о процени утицаја

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградња привременог објекта бетонске базе „Подунавци“ са пратећим садржајима на катастарским парцелама КО Подунавци, на територији општине Врњачка Бања

На основу члана 20. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), у складу са чланом 3., 4. и 5.

11.04.2024.

„Сложна браћа д.о.о“, Дрмановићи, Нова Варош - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака лежишта „Радишића брдо“ код Сјенице као сировине за производњу техничко грађевинског камена

На основу члана 20. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), у складу са чланом 3., 4. и 5.

08.04.2024.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Фазна доградња објекта припреме папирне масе, Београд – Чукарица

На основу чл. 20. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), чланова 3, 4. и 5.

05.04.2024.

Агенција за управљање лукама, из Београда - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта фазне изградње марине у Великом Градишту, на територији општине Велико Градиште

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

05.04.2024.

ЈП „Путеви Србије”, Београд - захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на жшвотну средину пројекта фазне изградње државног пута 1Б реда бр. 28 (М-19.1) Ужице-Кадињача-Бајина Башта, деоница обилазак Ужица, на потезу Злативорски пут

На основу чл. 20. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” 135/04 и 36/09), чл. З, 4. и 5.

26.03.2024.

ЈП „Путеви Србије“ д.о.о. Београд - захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградња брзе саобраћајнице IБ реда: Слепчевић – гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост)

На основу члана 20. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), у складу са чланом 3., 4. и 5.

22.03.2024.

„Сложна браћа д.о.о“ Дрмановићи, Нова Варош - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака лежишта „Радишића брдо“ код Сјенице као сировине за производњу техничко грађевинског камена

На основу чл. 20. и  29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), чл. 3, 4. и 5.

21.03.2024.

''MMF cop'' д.о.о, из Сјенице - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ''Ветрено брдо'', КО Буђево, на територији СО Сјеница

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

14.03.2024.

Носилац пројекта град Краљево - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње комплекса постројења за пречишћавање отпадних вода, КO Краљево у Краљеву, 1 фаза -90 000 ЕS

На основу чл. 20. и  29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), чл. 3, 4. и 5.

08.03.2024.

„BTK REAL ESTATE DEVELOPMENT“ DOO, Параћин - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Фазна изградња туристичког комплекса у оквиру Целине „Етно насеље“, локалитет „Јарам“, општина Брус

На основу чл. 20. и 29.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), чланова 3, 4. и 5.

27.02.2024.