Захтеви за давање сагласности на студије о процени утицаја

ПД ''JUGO-IMPEX'' д.о.о, Ниш - Захтев за сагласност на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Складиштење и третман опасног отпада на к.п. бр. 1388/3, на територији КО Ниш – Црвени Крст, ГО Црвени Крст, на подручју града Ниша

На основу члана 20, 28. и 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

20.10.2021.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације доломитских мермера као ТГК из лежишта ''Марково гумно''

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

12.10.2021.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ''Рид - Штавица''

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

12.10.2021.

ИГМ ''Младост'', Лесковац - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта погона за производњу црепа у саставу ИГМ ''Младост'' Лесковац

На основу чл. 20. став 1 и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115.

24.09.2021.

ЈП ''Путеви Србије'' - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње деонице пута Нови Београд – Сурчин као наставак аутопута Е-763 Београд – Пожега

На основу чл. 25., и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

23.09.2021.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње деонице пута Нови Београд – Сурчин као наставак аутопута Е-763 Београд – Пожега

На основу чл. 25., и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

23.09.2021.

„SERBIA ZIJIN COPPER“ д.о.о. Бор - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта повећања капацитета топионице бакра у оквиру комплекса „SERBIA ZIJIN COPPER“ д.о.о. Бор

На основу чл. 20. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), и чл. 3., 4. и 5.

20.09.2021.

ЈП Електромрежа Србије - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и дограње ТС 220/35 kV Бајина Башта у ТС 400/220/35 kV Бајина Башта

На основу чл. 20. став 1 и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115.

20.09.2021.

ЈП Електромрежа Србије - Захтев за сагласност на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње комбинованог вода ДВ 2x110 kV ТС Ниш 2 – ТС Ниш 6

На основу чл. 20. став 1 и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115.

20.09.2021.

''Дахоп Утва'' д.о.о., Алексинац - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта погона/линије за топло цинковање челичних трака, на к.п. број 2788, КО Алексинац варош, СО Алексинац

На основу чл. 20. став 1, и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115.

01.09.2021.