Захтеви за давање сагласности на студије о процени утицаја

"PWW DEPONIJA" д.о.о., Јагодина - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње друге фазе регионалне депоније неопасног отпада "Гигош" у Јагодини

На основу чл. 20. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), чл. 3., 4. и 5.

09.04.2021.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта санације, адаптације и реконструкције бродске преводнице ХЕ Ђердап 2

На основу чл. 20. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), и чл. 3., 4. и 5.

09.04.2021.

Захтев за давање сагласности на Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње уметнуте полетно-слетне стазе (12R-30L) са системом рулних стаза на Аеродрому „Никола Тесла“

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4.

02.04.2021.

''Biogor Oil'' д.о.о., Суково - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције складишта раствора смоле и производне хале у циљу пренамене објекта за третман зауљеног материјала на к.п. број 547/1 и 547/7

На основу чл. 20. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

26.03.2021.

ЈП Путеви Србије, Београд - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње ауто-пута Кузмин – Сремска Рача

На основу чл. 20. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), и чл. 3., 4. и 5.

24.03.2021.

ЈП ЕПС – ОГРАНАК РБ ''КОЛУБАРА'', Лазаревац - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације лигнита на површинском копу Поље ''Е'', са одлагалишним простором на пољима А, Б, Ц, Д и Турија

На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

24.03.2021.

"ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ", БЕОГРАД - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта озакоњења система за транспорт и депоновање пепела и шљаке из ТЕ Костолац А на депонију ПК Ћириковац

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са чланом 3. 4. и 5.

19.03.2021.

А.Д. "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ", БЕОГРАД - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта модернизације пруге Београд – Суботица – државна граница (Келебија), деоница Нови Сад – Суботица – државна граница

На  основу  чл.  20. став 1,  а  у  вези  са  чл.  29.  став  1. и  3.  Закона  о  процени  утицаја  на животну средину („Сл.

17.03.2021.

ЈП "Путеви Србије" Београд - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње државног пута IБ реда бр. 27, Лозница – Ваљево – Лазаревац, деоница Иверак – Лајковац

На основу чл. 20. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), и чл. 3., 4. и 5.

10.03.2021.

ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта одлагања гипса на касету 1 депоније пепела и шљаке ТЕ "Никола Тесла А"

На основу члaна 20. став 1. и члана 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), члана 3., 4. и 5.

10.03.2021.