Захтеви за давање сагласности на студије о процени утицаја

ПД ''Бранко Моравац'' д.о.о. -Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину, заведено под бројем 353-02-1315/2022-03, за пројекат експлоатације кречњака као сировине за ТГК у лежишту „Дрењар - Стење“ код Турије

На основу чл. 20. став 1 и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115.

10.05.2022.

''ZAJAČA ING'' д.o.o., Лозница - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације мермера као калцијум-карбонатне сировине на површинском копу ''Чот''

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

21.04.2022.

''Balkania L.T.D.'' д.о.о, Коцељева - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције постојећих објеката у оквиру производног дела комплекса фабрике за производњу пиротехничких средстава у Коцељеви

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

21.04.2022.

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у комплексу Термоелектране "Никола Тесла Б"

На основу члана 20. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), у складу са чланом 3., 4. и 5.

07.04.2022.

А.Д. ''ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ'' БЕОГРАД - Захтев за сагласност на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње једноколосечне обилазне железничке пруге око Ниша са пратећом инфраструктуром

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

31.03.2022.

''JUGO-KAOLIN'' д.о.о. Београд - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину, заведено под бројем 353-02-722/2022-03, за пројекат експлоатације кварцног песка из лежишта ''Авала'' – Памбуковица код Уба

На основу чл. 20. став 1 и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115.

21.03.2022.

„Knauf Insulation“ -Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња објеката у комплексу фабрике камене вуне „Knauf Insulation“ у Сурдулици, на КП 3269, 3267/2 и делови КП 3280, 3272, 3275/1, 3265, 3267/1

На основу члана 20. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), у складу са чланом 3., 4. и 5.

17.03.2022.

''Biogor Oil'' д.о.о., Суково - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције постојећег складишта раствора смоле и производне хале у циљу пренамене објекта за третман зауљеног материјала

На основу чл. 25., и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

15.03.2022.

Агенција за управљање лукама Београд-Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта проширења и изградње луке Сремска Митровица

На основу чл. 20. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), и чл. 3., 4. и 5.

14.03.2022.

„SERBIA ZIJIN COPPER“ д.о.о. Бор-Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину главног рударског пројекта постројења за третман отпадних рудничких вода „SERBIA ZIJIN COPPER“ д.о.о. Бор

На основу чл. 20. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), и чл. 3., 4. и 5.

09.03.2022.