Захтеви за давање сагласности на студије о процени утицаја

"Hansgrohe" d.o.o. - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње погона за производњу славина у Ваљеву – Ливница, у оквиру производног комплекса (фаза 2), Град Ваљево

На основу чл. 20. став 1 и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115.

26.05.2023.

''Електропривреда Србије'' а.д. - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције производних агрегата, пратећих и помоћних система агрегата и електране, хидромеханичке опреме

На основу чл. 20. став 1 и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115.

25.05.2023.

ЈП ''Србијагас'' Нови Сад - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње разводног гасовода РГ-13 (РГ 05-06) Београд – Ваљево – Лозница

На основу чл. 20. став 1 и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115.

16.05.2023.

Студију о процени утицаја на животну средину пројекта уређења реке Саве ископом материјала из корита дуж пловног пута и изградњом система регулационих објеката од камена или материјала из ископа за потребе унапређења међународног пловног пута, С.Митровица

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

10.05.2023.

„Београдски метро и воз“-Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објекта Београдски метро,Линија1,Фаза1,на траси утврђеној у Локацијским условима Министарства грађевинарства,саобраћај и инфраструктуре

На основу чл. 20. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), чл. 3., 4. и 5.

04.04.2023.

ЈП „Путеви Србије“ - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта - фазне изградње брзе саобраћајнице - државног пута IБ реда од чвора Душановац до краја КО Прахово и реконструкцију делова државних путева IIA реда

21.03.2023.

''УНИМЕР'' д.о.о, из Крушевца - захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације дијабаза као ТГК на површинском копу ''Град'' на подручју СО Рековац

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

21.03.2023.

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта - изградња моста преко реке Дунав код Аде Хује са приступним петљама и делом Вишњичке улице - општина Палилула

На основу члана 20. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), у складу са чланом 3., 4. и 5.

20.03.2023.

“ТРГОМАТИК” Д.О.О., Добановци – Београд - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Прикључни гасовод са главном производном станицом (ГПС) за компримовани природни гас на територији градске општине Сурчин

На основу члана 20. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.

20.03.2023.

''ГРАДИНА КАМЕНОЛОМ'' д.о.о, из Београда - захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ''Градина'' на територији КО Косјерић село, на подручју СО Косјерић

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4.

09.03.2023.