Издавање сагласности оператерима за мерење квалитета ваздуха и/или мерење емисије загађујућих материја из стационарних извора загађивања

Опис

У складу са Законом о заштити ваздуха, Министарство надлежно за послове заштите животне средине издаје сагласности оператерима стационарних извора загађивања који самостално врше мерење емисије применом уређаја за континуално мерење. Услови у погледу метода мерења, кадра и опреме, које мора да испуњава оператер који самостално врши мерење емисије загађујућих материја из стационарних извора загађивања применом континуалних метода прописани су Правилником о условима за издавање сагласности оператерима за мерење квалитета ваздуха и/или емисије из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС”, број 16/12). Испитивање исправности система за континуално мерење емисије загађујућих материја у ваздуху врши се према захтевима стандарда SRPS EN 14181.

Услуга се пружа правним лицима.

Документација која је потребна за подношење захтева за издавање сагласности оператерима за вршење послова мерења квалитета ваздуха и/или мерења емисије из стационарних извора загађивања је:

 1. Попуњени обрасци из Правилника о условима за издавање сагласности оператерима за мерење квалитета ваздуха и/или мерења емисије из стационарних извора загађивања;
 2. Пропратна документација:-   оригинал или оверену фотокопију, не старију од шест месеци, извода o регистрацији привредног субјекта;-   правилник о систематизацији и организацији радних места;-   документ којим се доказује да технички одговорно лице и остала лица наведена у захтеву имају искуство у раду на пословима везаним за мерења емисије (нпр. потврда о завршеној обуци за рад на уређају за континуално мерење емисије од стране произвођача опреме, доказ о интерним обукама, изјава одговорног лица да лица наведена у захтеву испуњавају услове за рад на пословима везаним за мерења емисије);
 3. Уз Прилог 2, Табела 1. Подаци о опреми, потребно је приложити:
  –   фотокопију радне књижице технички одговорног лица и осталих лица наведених у захтеву (одакле се могу видети подаци о школској и стручној спреми и подаци о запослењу и стажу);
 4.  Уз Прилог 1, Табела 2. Обједињени подаци о кадру, потребно је приложити:
 5. Уз Прилог 1, Табела 1. Општи подаци о оператеру, потребно је приложити:
  упутства за наведену опрему;
  документ (изјаву) којим се потврђује да је систем за континуално мерење емисије (CEMS), односно свака појединачна компонента система, усклађена са захтевима стандарда SRPS EN 14181;
  извештај стручне организације о спроведеној „QАL 2” процедури (обезбеђење поверења нивоа 2) у складу са захтевима стандарда SRPS EN 14181;
  доказ (потврду) да оператер спроводи „QАL 3” процедуру у складу са захтевима стандарда SRPS EN 14181, односно да води евиденцију и приказ резултата мерења у складу са обезбеђењем поверења нивоа 3;
 6. Попуњен образац Прилога 3. Подаци о методама мерења;
 7. Извештај о мерењу емисија загађујућих материја у ваздух, извршених континуалним уређајем за мерење емисије.
 8. Доказ о уплаћеној административној такси у износу 7.550,00 динара на:модел: 97сврха уплате: такса за издавање сагласности (према Закону о републичким административним таксама, Тарифи републичких административних такси („Службени гласник РС”, бр. 57/14)). позив на број: 50-016 жиро рачун број: 840-742221843-57 (Буџет Републике Србије)

У случају измена података наведених у важећој сагласности за мерење квалитета ваздуха и/или мерења емисије из стационарних извора загађивања, подноси се захтев за ревизију сагласности.

Уз захтев за ревизију сагласности подносе се попуњени обрасци из Правилника и пропратна документација, који се односи на измену података, као и доказ о уплаћеној административној такси од 4.370,00 динара на жиро рачун број: 840-742221843-57 модел: 97 позив на број: 50-016
(Према Закону о републичким административним таксама, Тарифи републичких административних такси („Службени гласник РС”, број 57/14)).


Где и како

Пријава се подноси:

Министарство заштите животне средине
Одељење за заштиту ваздуха и озонског омотача
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд