Издавање дозвола за увоз/извоз клима уређаја који садрже флуороване гасове са ефектом стаклене баште

Опис

Министарство издаје дозволу за увоз/извоз клима уређаја који садрже флуороване гасове са ефектом стаклене баште на основу поднетог захтева за издавање дозволе. Дозволе се издају за увоз и/или извоз прозорских или зидних самосталних (компактних) уређаја за климатизацију, као и прозорских или зидних климатизационих сплит-система који садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште правним лицима и предузетницима евидентираним за обављање послова увоза и/или извоза тих производа и/или опреме, на основу њиховог захтева за издавање дозволе за увоз односно извоз тих производа и/или опреме.

Захтев за издавање дозволе за увоз и/или клима уређаја који садрже флуороване гасове са ефектом стаклене баште подноси се на одговарајућем Обрасцу.

Уз попуњен захтев потребно је приложити и:

  • доказ о уплаћеној административној такси у износу од 1.540,00 динара (такса се уплаћује на рачун: 840-742221843-57, прималац је Буџет Републике Србије, позив на број: 50-016);
  • профактуру фирме испоручиоца робе за прву испоруку;
  • сертификат и/или изјаву о пореклу, типу и намени производа и/или намени производа и/или опреме, саставу супстанце коју опрема садржи или на коју се ослања;
  • каталог са техничким спецификацијама клима уређаја или други документ из којег се види количина гаса у клима уређају.Дозвола се издаје у форми решења, најкасније у року од 30 дана од дана подношења комплетног захтева, за више испорука на период од годину дана и важи од 1. јануара до 31. децембра године за коју је издата.
  • Дозволе се издају по произвођачу, на основу модела производа и/или опреме наведених у захтеву.

Увозник, односно извозник је обавезан да одмах након реализације увоза, односно извоза, а најкасније до 31. децембра године за коју је дозвола издата, достави Министарству доказ о реализованом увозу односно извозу производа и/или опреме који садрже флуороване гасове са ефектом стаклене баште, тј. јединствену царинску исправу, заједно са копијом фактура испоручилаца робе.


Где и како

Пријава се подноси:

Министарства заштите животне средине
Одељење за заштиту ваздуха и озонског омотача
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд


Обрасци