Захтеви за одређивање обима и садржаја

"MARLO GREEN" д.о.о, Београд - поништај Решења

На основу члана 10. став 7. и члана 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.

23.09.2022.

ЈП „Путеви Србије“ Београд - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта - фазнe изградњe I фазе Северне обилазнице града Крагујевца (саобраћајница IБ реда), на кат. парцелама у КО Цветојевац, КО Јовановац,

На основу чл. 14. став 1. и чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

 

16.09.2022.

ИГМ ''МЛАДОСТ'' д.о.о, из Лесковца, Пушкинова бб - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације опекарске сировине на површинском копу ''Батуловце''

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

12.08.2022.

"MARLO GREEN" д.о.о. Београд - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за управљање медицинским отпадом на катастарским парцелама бр. 2220, 2225 и 2221 КО Винча

На основу чл. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

22.07.2022.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26 - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта уређења реке Саве ископом материјала из корита дуж пловног пута и изградњом

На основу чл.14. став 1. и чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

13.07.2022.

ЈП "Путеви Србије" - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта фазне изградње брзе саобраћајнице - државног пута IБ реда од чвора Душановац до краја КО Прахово

На основу чл. 14. став 1. и чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

08.07.2022.

"Hansgrohe" д.о.о. - Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње погона за производњу славина у Ваљеву – Ливница

На основу чл. 14. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

02.07.2022.

„ELIXIR ZORKA - MINERALNA ĐUBRIVA“ d.o.o. ŠABAC - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Складиште неорганских киселина и осталих течних отпадних материјала на катастарској парцели број 6915/39 КО Шаб

       На основу чл. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

22.06.2022.

ЈКП „Београдски метро и воз“ - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта: изградње објекта Београдског метроа, Линија 1, Фаза 1, заведен под бр. 353-02-01863/2022-03

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

09.06.2022.

"ELIXIR ZORKA - MINERALNA ĐUBRIVA" д.o.o., Шабац - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Складиште неорганских киселина и осталих течних отпадних материјала, КО Шабац

На основу чл. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

09.06.2022.