Захтеви за одређивање обима и садржаја

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Фабрика воде за пиће “Мајдево“

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

28.12.2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње аутопута Кузмин – Сремска рача

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
23.12.2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње ауто пута Рума Шабац, деоница ауто пута Е-70 (петља „Рума“)

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
09.12.2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: ''Складиштење и третман опасног отпада, на к.п.бр. 1388/3, на територији КО Ниш – Црвени Крст

На основу чл.28. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.
26.11.2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: ''Изградња Еко Парк Трајал Крушевац – Постројење за третман отпада плазма поступком и инсинерацијом'', на к.п.бр. 37/17, КО Паруновац

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.
25.11.2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта формирања одлагалишта у откопани простор површинског копа ''Краку Бугареску Цементација 1'', на територији КО Кривељ

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.
25.11.2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације доломита као карбонатне сировине на површинском копу "Голеш"

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

24.11.2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације опекарске сировине на површинском копу "Лучина"

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

24.11.2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода ''Прелићи''

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

24.11.2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта повећања капацитета топионице бакра у оквиру комплекса ''Serbia Zi Jin Copper''

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

24.11.2020.