Сектор за заштиту природе, ваздуха и озонског омотача

Сектор за заштиту природе и климатске промене обавља послове који се односе на:

 • израду стратешких докумената у области заштите природе и биодиверзитета, одрживог коришћења природних ресурса и добара, као и планова и програма;
 • учешће у припреми стручних основа за израду прописа из делокруга рада Сектора;
 • имплементацију међународних конвенција, споразума, закона и других прописа везаних за заштиту ваздуха, воде, земљишта, заштиту од ерозије и уређење бујица, заштиту природе, заштиту животне средине у другим секторима;
 • заштиту природе и очување биодиверзитета;
 • заштиту, очување, унапређење и управљање заштићеним подручјима и еколошком мрежом;
 • предлагање пројеката;
 • спровођење Оквирне конвенције УН о промени климе и пратећих протокола;
 • праћење, извештавање и координација активности на испуњењу обавеза које проистичу из чланства у Оквирној конвенцији УН о промени климе и пратећих протокола;
 • праћење и координација активности у складу са активностима ЕУ у области климатских промена;
 • израду стратешких докумената у области климатских промена;
 • обавља и друге послове из ове области.

У Сектору за заштиту природе и климатске промене, образују се уже унутрашње јединице:

 • Група за нормативно-правне послове у области заштите природе и климатских промена
 • Одељење за заштићена подручја, геодиверзитет и еколошку мрежу
 • Одељење за биодиверзитет
 • Одељење за климатске промене
 • Група за еколошко наменско пошумљавање
 • Група за обновљиве изворе енергије
 • Група за заштиту земљишта и заштиту од ерозије и бујица