Захтеви за одлучивање о потреби

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње котларнице ТЕ ''Колубара''

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.
30.12.2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Велике Мораве, на стационажи од км 104+557 до км 104+974, на к.п.бр. 4344/1, 4345/3, 4348/2, 4345/5 и 4348/3, КО Гложане, на територији општине Свилајнац

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.
22.12.2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Велике Мораве, на стационажи од км 102+692,60 до км 102+845, на к.п.бр. 3899/1, КО Гложане, на територији општине Свилајнац

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.
22.12.2020.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта припремних радова - земљани радови - ископ за изградњу, доградњу и реконструкцију због повећања капацитета топионице бакра у оквиру комплекса SERBIA ZIJIN COPPER D.O.O. BOR

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
17.12.2020.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта мобилног постројења за третман неопасног грађевинског отпада

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
11.12.2020.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта мобилног постројења за третман неопасног грађевинског отпада

На основу члана 14. Закона о процени  утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ број 135/04, 36/09), као и на основу члана 33.

11.12.2020.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта прикључења на железничку станицу Ниш-Ранжирна, на деловима катастарских парцела бр. 1751 и 2537 КО Поповац

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
10.12.2020.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње стамбено пословног објекта у блоку 21Б, на катастарској парцели број 1508/426 КО Савски венац

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
10.12.2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације мермерисаних кречњака као природног грађевинског камена на локалитету ''Возник'', на к.п. број 2201, КО Рудно

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.
10.12.2020.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат реконструкције и доградње зграде музеја на археолошком налазишту Медијана

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

02.12.2020.