Захтеви за одлучивање о потреби

"Електромрежа Србије" АД - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта за нову градњу објекта далековода 110kV бр.150 ТС Бор 1 – ТС Мајданпек 1

На основу чл. 10. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

24.06.2022.

Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ ул. Кнеза Милоша бр.11 Београд - је Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта за нову градњу објекта Далековод 110 kV бр.177 ТС Бор 2-ТС Мајданпек 2, увођење у ПРП 110 kV Црни врх

На основу чл. 10 и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

23.06.2022.

„ KOP-TOP PROJECT“ доо Београд - је Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта: Изградња пансионског објекта спратности По+НПр+ВПр+1+2Пк

На основу чл. 10 и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

17.06.2022.

Ирена Николић, Књажевац, Ул. Танаска Рајића бр. 67 - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Изградња десет објеката апартманског смештаја и куће за повремени боравак апартманског типа на кп.бр. 4091/6, 4091/4 и 4091/1

На основу чл. 10 и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

09.06.2022.

Спомен парк „Крагујевачки октобар“- Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Реконструкција и адаптација система грејања и хлађења објекта Музеја 21. Октобар у Крагујевцу

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

07.06.2022.

''ИНТЕРЦЕР'' д.о.о, из Београда - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације сепиолитске глине на локалитету ''Толића коса''

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

01.06.2022.

„MINE INVEST“ д.о.о, из Аранђеловца - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације ватросталних и керамичких глина на површинском копу ''Црне ровине''

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

01.06.2022.

Аеродроми Србије д.о.о. Ниш - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Фазне реконструкције Аеродром Поникве

На основу члана 10. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.

31.05.2022.

ЈКП „Дубоко“ Ужице - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за идејни пројекат мобилно постројење за третман отпада (уситњавање) – дробилица, заведен под бројем 353-02-00124/2022-03 од 19.01.2022

На основу чл. 10 и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

21.05.2022.

„Belgrade airport” d.o.o. Београд - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – доградња и реконструкција Терминалне зграде – Фаза 2, на делу к.п. бр. 5255 и 5265 КО Сурчин, на територији општине Сурчин

На основу чл. 10. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

 

16.05.2022.