Захтеви за одлучивање о потреби

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта производно-пословно-складишни објекти од П+0 до П+3 на КП бр. 3192 КО Крњача, град Београд, градска општина Палилула

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

10.07.2024.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: изградње два објекта – објекат број 1 - стамбени објекат са апартманима спратности Су+Пр+1+Пк и објекат број 2 - стамбени објекат - вила спратности Пр+Пк

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

10.07.2024.

„Београд на води“ д.о.о. Карађорђева бр. 48, - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта фазна изградња стамбено-пословног комплекса

На основу чл. 10. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

08.07.2024.

Министарство финансија, Кнеза Милоша бр. 20 Београд - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградња Националног фудбалског стадиона са пратећим садржајима

На основу чл. 10. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

08.07.2024.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта ''Складиште опасних материја на локацији индустријског комплекса Minth Automotive Europe d.o.o. (Serbia)

На основу чл. 10. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

08.07.2024.

''Minth Automotive Europe'' д.о.о. - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта ''Индустријски комплекс Minth Automotive Europe – производни објекат VI и портирница'', Град Лозница

На основу чл. 10. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

08.07.2024.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат реконструкције раскрснице на укрштају државног пута IБ реда број 23 (км 168+644) и улице локалног пута за Сирогојно са изградњом кружног тока и пратеће инфраструктуре

На основу чл. 10 и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

05.07.2024.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта вађења речног наноса из реке Дрине

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

03.07.2024.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Изградња постројења за биолошки третман технолошких отпадних вода у Фабрици картона Умка

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

03.07.2024.

''ХАН ПУТ - плус'' д.о.о, из Владичиног Хана - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације доломитских мермера као ТГК из лежишта ''Равниште''

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

02.07.2024.