Захтеви за одлучивање о потреби

Општина Неготин - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Изградња водоводне мреже и мреже фекалне и атмосверске канализације комплекса Рајачке пимнице

На основу члана 10. став 1. и члана 29.

12.04.2021.

"AZVIRT BALKAN CONSTRUCTION" DOO, Београд - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Изградња привремене инсталације компримованог природног гаса (КПГ) у функцији изградње дела пута Обилазнице око Београда

На основу члана 10. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

12.04.2021.

"Vorwerk Autotec Serbia" d.o.o., "Vorwerk Drivetec Serbia" d.o.o., "Eldisy Serbia" d.o.o. - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину на кат. парцели бр. 2138/1 КО Прељина, Чачак

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

12.04.2021.

''HEMO-METAL'' д.о.о, Београд - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта привременог складиштења и третмана неопасног и привременог складиштења опасног отпада на територији КО Бољевац, подручје СО Бољевац

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

06.04.2021.

Општина Рашка - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција, проширење и доградња водоводног система Копаоник – I фаза изградње

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

23.03.2021.

"JП Путеви Србије", Београд - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње мобилне фабрике бетона на деловима катастарских парцела број 898/5, 897/1 и 897/2 КО Ртари, општина Лучани

На основу чл. 10.  и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

19.03.2021.

''МИЛУТИН КОП'', Ћићевац - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из левог неуређеног инундационог подручја и корита реке Јужне Мораве

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

11.03.2021.

''ТЕХНОГРАДЊА'' д.о.о, Крушевац - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка и шљунка из приобаља реке Западне Мораве

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

11.03.2021.

JП "Путеви Србије" Београд - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Идејног пројекта реконструкције државног пута llА-177, са изградњом хидротехничке инфраструктуре, ЛОТ2 деоница: Клатичево-Таково

На основу чл. 10. став 1. и став 2. и чл. 29. став 1. и став З.

10.03.2021.

''МК Mountain Resort'' д.о.о - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције и доградње новог анекса (Целина 1), подземне гараже и отвореног спољног базена (Целина 2) објекта хотела ''Гранд''

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

09.03.2021.