Захтеви за одлучивање о потреби

ЈКП „Београдски водовод и канализација“, Београд-Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Фазна изградње – проширење капацитета комплекса ППВ „Макиш“,постројења за прераду питке воде „Макиш 3“, Чукарица

На основу члана 10. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.

28.02.2024.

Носилац пројекта, D&S PADRINO d.o.o. - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: За доградњу, реконструкцију и адаптацију хотела ,,Сребрна Лисица“ спратности Су+Н.Пр+В.Пр+2+3Пк, општина Рашка

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

26.02.2024.

НИС а.д. Нови Сад, Блок Промет - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта у оквиру комплекса Складишта НД Прахово – Резервоар Р-5 са танкваном, општина Неготин

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

26.02.2024.

Носилац пројекта, Горица Симић, Бајина Башта - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградњe слободностојећег стамбеног објекта, спратности Пр+Пк,на катастарској парцели 38/7 К.О.Коњска Река, Национални парк „Тара“

На основу чл. 10 и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

06.02.2024.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта - постројење за третман инфективног медицинског отпада на локацији Завода за јавно здравље Ужице на кп.бр. 10648 КО Ужице

На основу чл. 10. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

30.01.2024.

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.о.о. Beograd - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње складишта техничких гасова у оквиру комплекса Железара Смедерево,КО Радинац, град Смедерево

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

23.01.2024.

Носилац пројекта, ЈП „Путеви Србије“ - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат фазне изградње брзе саобраћајнице IБ реда, од Крагујевца до везе са државним путем реда IA-A5 (E761) у Мрчајевцима

На основу чл. 10 и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

10.01.2024.

Носилац пројектa AД Електропривреда Србије Београд, Огранак РБ Колубара - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта монтажног плаца за потребе површинског копа „Поље Е“, у Вреоцима, насеље Кусања, КО Вреоци

На основу чл. 10. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

04.01.2024.

Носилац пројектa AД Електропривреда Србије Београд, Огранак РБ Колубара - захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за објекте прве фазе индустријске и инфраструктурне зоне ПК „Радљево Север“, КО Бргуле, општина Уб

На основу чл. 10. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

04.01.2024.

Носилац пројекта, “Телеком Србија ад”, Београд - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Изградња, базне станице PI53 PIU53 PIl53 PIO53 PIJ53 Трнски Одоровци на к.п.бр. 8693 КО Трнски Одоровци, општина Димитровград

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

28.12.2023.