Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја

Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње зграде миксера (II фаза проширења комплекса), компекса ''Cooper Tire & Rubber'' Србија

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

08.04.2021.

Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње мобилне фабрике бетона на деловима кат. парцела бр. 416/3, 415/5, 417/1, 418/1, 418/3, 412/1, 412/2 и 410/1 КО Крстац

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

24.03.2021.

Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње мобилне фабрике бетона на деловима кат. парцела бр. 845 и 847 КО Паковраће

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

24.03.2021.

Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Реконструкција и проширење постројења за пречишћавање воде Митрово поље у Александровцу

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09),  даје следеће
     

08.02.2021.

Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње Гасовода од мерне станице (МС) 2 на магистралном гасоводу (интерконектору) граница Бугарске-граница Мађарске на територији СО Параћин

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.
29.10.2020.

Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције постојећег складишта раствора смоле и производне хале у циљу пренамене објекта за третман зауљеног материјала на кп.бр.: 547/1 и 547/7 КО Суково, СО Пирот

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.
25.09.2020.

Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат – Центар за управљање отпадом „AVECO“

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
10.09.2020.

Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта погона за рекондиционирање амбалаже на локацији МITECO - KNEŽEVAC

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

02.09.2020.

Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта „Мобилно постројење за третман опасног отпада на територији Републике Србије, са привременим складиштењем опреме на КП 200/1 КО Засавица, Сремска Митровица“

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
26.08.2020.

Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Утечњавање азота и кисеоника

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09), даје следеће

24.06.2020.