Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја

„Bechtel ENKA UK Limited“ - Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта - изградња привремене базе постројења за изградњу Моравског коридора

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

06.09.2022.

„Bechtel ENKA UK Limited“ - Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта - изградња привремене базе постројења за изградњу Моравског коридора

06.09.2022.

ЈП ''Електропривреда Србије'' огранак „ХЕ Ђердап“ Кладово, Београд - Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

29.08.2022.

„Аеродроми Србије“ д.о.о. Ниш, Улица ваздухопловаца 24, 18 106 Ниш - Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Фазне реконструкције Аеродром Поникве

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

18.07.2022.

Општина Мајданпек, Светог Саве бб - Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: заштите западне обале Дунава у Доњем Милановцу од штетног дејства таласа

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

13.05.2022.

''Moravacem“ d.o.o.-Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Употреба неопасних отпада као алтернативних сировина у сировинској мешавини у постојећим постројењима

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

04.05.2022.

„Smurfit Kappa“ d.o.o.,, Прилазни пут Ада Хуји 9, 11 000 Београд-Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција и доградња постројења за пречишћавање технолош

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

29.04.2022.

Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о проц. утицаја на животну средину пројекта: Изградња новог моста, након уклањања старог, са заштитом корита реке Бјелице у зони моста, на државном путу деоница: Лучани-Лис

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

21.03.2022.

Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у комплексу Термоелектране "Никола Тесла Б", на катастарским парцелама КО

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

14.02.2022.

Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња објекта припреме масе у комплексу фабрике "UMKA" DOO, општина Чукарица, Град Београд, на к.п. бр.30633 К.О. Умка,

На основу чл. 10. став 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

14.02.2022.