Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја

Општина Мајданпек, Светог Саве бб - Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: заштите западне обале Дунава у Доњем Милановцу од штетног дејства таласа

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

13.05.2022.

''Moravacem“ d.o.o.-Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Употреба неопасних отпада као алтернативних сировина у сировинској мешавини у постојећим постројењима

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

04.05.2022.

„Smurfit Kappa“ d.o.o.,, Прилазни пут Ада Хуји 9, 11 000 Београд-Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција и доградња постројења за пречишћавање технолош

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

29.04.2022.

Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о проц. утицаја на животну средину пројекта: Изградња новог моста, након уклањања старог, са заштитом корита реке Бјелице у зони моста, на државном путу деоница: Лучани-Лис

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

21.03.2022.

Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у комплексу Термоелектране "Никола Тесла Б", на катастарским парцелама КО

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

14.02.2022.

Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња објекта припреме масе у комплексу фабрике "UMKA" DOO, општина Чукарица, Град Београд, на к.п. бр.30633 К.О. Умка,

На основу чл. 10. став 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

14.02.2022.

"Knauf Insulation" d.o.o., Београд - Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња објеката у комплексу фабрике камене вуне "Knauf Insulation" у Сурдулици

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

28.12.2021.

"SERBIA ZIJIN COPPER" Д.О.О., Бор - Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Прерада топионичке шљаке у "Serbia Zijin Copper" - Бор

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

10.12.2021.

Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта - фазне изградње дела комплекса апарт-хотела "Јелкице" на Јабучком Равништу на Старој планини

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

06.09.2021.

Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња силоса филтерске прашине, на к.п. број 2226 КО Поповац, Општина Параћин

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

21.07.2021.