Решење о одређивање обима и садржаја

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – фазне изградње сталне депоније вишка земљаног материјала из ископа за потребе извођења радова на траси будућег државног пута А2 (Аутопут Е-763), Београд-Ј. Јадран

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

08.06.2021.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње државног пута IБ-26

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

07.05.2021.

"SERBIA ZIJIN COPPER" д.о.о. Бор – огранак РББ, из Бора - Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта формирања одлагалишта у откопани простор површинског копа "Краку Бугареску Цементација 1"

На основу чл. 14. став 4, и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09)  даје следеће

11.03.2021.

JП "Путеви Србије" Београд - Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину  пројекта изградње ауто пута Рума-Шабац

На основу чл. 14. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

10.03.2021.

"SERBIA ZIJIN COPPER" д.о.о. Бор - Решење о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта повећања капацитета топионице бакра у оквиру комплекса "SERBIA ZIJIN COPPER" д.о.о. Бор

На основу чл. 14. став 1. и 2. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

10.03.2021.

Решење о одређивању обима и садржаја  Студије о процени утицаја на животну средину - фазна изградња деонице аутопута Е-761 од Крушевца (Кошеви) до Адрана km 27+600 – km 81+476.86 на секторима Крушевац (Кошеви) – Медвеђа

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.
27.11.2020.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње разводног гасовода РГ 09-4/2 Александровац – Копаоник – Нови Пазар – Тутин

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

02.09.2020.

Решење којим се носиоцу пројекта „Бео чиста енергија“ д.о.о. Београд, одређује обим и садржај за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за енергетско искоришћење комуналног отпада и депонијског гаса на локацији Винча

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
19.08.2020.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције постојећег производног погона за производњу минералних ђубрива у оквиру комплекса ''Elixir Zorka''

На основу чл. 14. став 4, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.
05.06.2020.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат постројења за управљање опасним отпадом - складиштење и третман,  на к.п. 3520/6, 3520/9, 3520/10, 3525/3 и 3524/2 К.О. Врчин

На основу чл. 14. став  1. и 4. и чл. 15. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
03.06.2020.