Издавање решења о овлашћењу за поседовање апарата за електрориболов научноистраживачким и стручним организацијама

Издавање решења о овлашћењу за поседовање апарата за електрориболов научноистраживачким и стручним организацијама

Апарат за електрориболов могу поседовати само научноистраживачке и стручне организације, овлашћене од стране министра. Организације подносе захтев за издавање решења о овлашћењу за поседовање апарата за електрориболов у писаној форми.

У прилогу захтева за издавање решења о овлашћењу за поседовање апарата за електрориболов доставља се доказ о упису у Регистар научноистраживачких организација.

Где и како

Захтев се подноси:

Министарству заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

Правни основ

Члан 49. став 5. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, број 128/14).

Обрасци