Хемијски удеси

Потребна документација, обрасци, као и републичке административне таксе

Потребна документација:

 1. У складу са чланом  59. Закона о заштити животне средине, оператер доставља  Обавештење о новом севесо постројењу, односно комплексу, постојећем севесо постројењу, односно комплексу и о трајном престанку рада севесо постројења, односно комплекса, образац Обавештења можете преузети овде;
 2. Уз образац Обавештења потребно је доставити  и доказ о уплати административне таксе (извод са пословног рачуна странке) на жиро рачун Буџета Републике Србије (број жиро рачуна 840-742221843-57, модел 97, позив на број 50-016) у складу са Законом о републичким административним таксама, у износу од:

3.860,00  динара  – тарифни број 196;

Наведено Обавештење оператер доставља на адресу:

Министарство заштите животне средине
Одсек за заштиту од великог хемијског удеса
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд


За давање сагласности на документа Извештај о безбедности и План заштите од удеса, потребно је приложити:

 1. Захтев за давање сагласности на документа Извештај о безбедности и План заштите од удеса (Захтев  се подноси на меморандуму у слободној форми, потписан од стране овлашћеног лица);
 2. Пропратну документацију (три примерка Извештаја о безбедности и три примерка Плана заштите од удеса у писаној форми  и један у електронском облику);
 3. Доказе о уплати  административних такси за давање сагласности на Извештај о безбедности и План заштите од удеса (извод са пословног рачуна странке) на жиро рачун Буџета Републике Србије (број жиро рачуна 840-742221843-57, модел 97, позив на број 50-016) у складу са чланом 60а. Закона о заштити животне средине и Закона о републичким административним таксама, у износу од:
  1. 92.980,00 динара за давање сагласности на Извештај о безбедности – тарифни број 196;
  2. 54.220,00  динара за давање сагласности на Плана заштите од удеса – тарифни број 196;
  3. 46.450,00  динара за ажурирање Извештаја о безебдности – тарифни број196;
  4. 23.250,00  динара за ажурирање Плана заштите од удеса – тарифни број 196.

Наведену документацију оператер доставља на адресу:

Министарство заштите животне средине
Одсек за заштиту од великог хемијског удеса
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд