Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Решење о обиму и садржају за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта санације, адаптације и реконструкције бродске преводнице ХЕ Ђердап 2

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Решење о обиму и садржају за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта санације, адаптације и реконструкције бродске преводнице ХЕ Ђердап 2

На основу члана 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност и заинтеросовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се носиоцу пројекта Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе, одређује обим и садржај за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта санације, адаптације и реконструкције бродске преводнице ХЕ Ђердап 2, на катастарским парцелама број 15809/4, 15809/5, 15809/6, 5675/2 и 5006 КО Душановац, на катастарској парцели број 7642/1 КО Михајловац и катастарској парцели број 6048/1 КО Прахово.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину решења сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 и на вебсајту Министарства.

Против овог решења може се изјавити жалба Влади Републике Србије, путем овог органа, у року од 15 дана од дана пријема решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу.