Решење да је носилац пројекта ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ из Београда, Царице Милице 2 у обавези да ажурира Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у оквиру ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА А, на КП 1933 и 1934 КО Уровци, територији ГО Обреновац

Решење да је носилац пројекта ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ из Београда, Царице Милице 2 у обавези да ажурира Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у оквиру ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА А, на КП 1933 и 1934 КО Уровци, територији ГО Обреновац

На основу чл. 28., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће  

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

               Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео решење  да је носилац пројекта ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ из Београда, Царице Милице 2 у обавези да ажурира Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у оквиру ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА А, на КП 1933 и 1934 КО Уровци, територији ГО Обреновац, Град Београд, за коју је код надлежног органа прибављено решење о сагласности бр. 353-02-00006/2012-05 од 21.03.2013 Носилац пројекта је у обавези да посебно обради поглавља у којима се одступило од претходних пројектних решења, а односe се на:
  1. Постројење за третман зауљених отпадних вода Г2, где није уграђена аутоматска решетка за уклањање грубог и инертног материјала;
  2. Постројење за пречишћавање зауљених вода У1, где није изграђена ДАФ јединица, већ је замењена скрапером у подужном таложнику, хватачем уља, базенима за издвајање уља и пешчаним филтрима;
  3. Ажурирање прописаних мера заштите животне средине током периода експлоатације;
Заинтересована јавност може да изврши увид донето решење у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом  Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.