Решење којим је дата сагласност носиоцу пројекта предузећу YUNIRISK d.o.o из Београда, Симина 18, на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за инертизацију индустријског отпада са MID-MIX реактором у кругу фабрике ''21. мај'' у Раковици

Решење којим је дата сагласност носиоцу пројекта предузећу YUNIRISK d.o.o из Београда, Симина 18, на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за инертизацију индустријског отпада са MID-MIX реактором у кругу фабрике ''21. мај'' у Раковици

На основу чл. 24 и 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће  

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим је дата сагласност носиоцу пројекта предузећу YUNIRISK d.o.o из Београда, Симина 18, на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за инертизацију индустријског отпада са MID-MIX реактором у кругу фабрике ''21. мај'' у Раковици. Увид у донето Решење се може извршити у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства. На одлуку о сагласности на предметну студију није дозвољена жалба. Носилац пројекта и заинтересованa јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана пријема овог обавештења, односно од дана објављивања у средствима информисања.