Решење да је носилац пројекта ВОДОВОД КРУШЕВАЦ из Крушевца, Душанова 46 у обавези да ажурира Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Постројење за пречишћавање отпадних вода града Крушевца

Решење да је носилац пројекта ВОДОВОД КРУШЕВАЦ из Крушевца, Душанова 46 у обавези да ажурира Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Постројење за пречишћавање отпадних вода града Крушевца

На основу чл. 28., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће     

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

                 Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео решење  да је носилац пројекта ВОДОВОД КРУШЕВАЦ из Крушевца, Душанова 46 у обавези да ажурира Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Постројење за пречишћавање отпадних вода града Крушевца на КП 3453 КО Бивоље, територија Града Крушевца, на коју је Министарство пољопривреде и заштите животне средине дало решење о сагласности бр. 353-02-00682/2013-05 од 01.06.2015. Обавеза носиоца пројекта је да Студију ажурира у складу са Локацијским условима бр. 350-01-00222/2017-14 од 17.07.2017. које је издало Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  Заинтересована јавност може да изврши увид донето решење у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине у Новом  Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.