Решење да је носилац пројекта NEVENA COLOR D.O.O. ИЗ Лесковца, Ђорђа Стаменковића бб у обавези да ажурира Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат промене намене магацина готових производа у производни погон

Решење да је носилац пројекта NEVENA COLOR D.O.O. ИЗ Лесковца, Ђорђа Стаменковића бб у обавези да ажурира Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат промене намене магацина готових производа у производни погон

На основу чл. 28., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће  

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

                 Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео решење да је носилац пројекта NEVENA COLOR D.O.O. ИЗ Лесковца, Ђорђа Стаменковића бб у обавези да ажурира Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат промене намене магацина готових производа у производни погон, на КП 1908/5 КО Лесковац, у складу са локацијским условима бр. 350-02-00238/2017-14 од 21.08.2017. које је издало Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, заведен под бројем 353-02-02607/2016-16 од 21.12.2016. Носилац пројекта је у обавези да посебно обради промену намене магацина готове робе у производни погон као проширење ранијег пројекта реконструкције и адаптација магацина течних сировина у производни погон и реконструкције и адаптација производног погона страдалог у пожару 2006., за коју је код надлежног органа прибављена сагласност бр. 353-02-00507/2011-02 од 31.05.2012 Заинтересована јавност може да изврши увид донето решење у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом  Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.