Решење да је носилац пројекта KNAUFINSULATION DOO из Сурдулице, Насеље Бело поље бб у обавези да ажурира Студије о процени утицаја реконструкције топлог дела линије за производњу импрегнисане камене вуне

Решење да је носилац пројекта KNAUFINSULATION DOO из Сурдулице, Насеље Бело поље бб у обавези да ажурира Студије о процени утицаја реконструкције топлог дела линије за производњу импрегнисане камене вуне

На основу чл. 28., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће     

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

                Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео решење да је носилац пројекта KNAUFINSULATION DOO из Сурдулице, Насеље Бело поље бб у обавези да ажурира Студије о процени утицаја реконструкције топлог дела линије за производњу импрегнисане камене вуне на КП 3280 КО Сурдулица на животну средину, за коју је код надлежног органа прибављена сагласност бр. 353-02-01678/2006-02 од 06.11.2006. Носилац пројекта је у обавези да посебно обради поглавља у којима се одступило од претходних пројектних решења, а односe се на:
  1. Увођење нове врсте еколошког везива ECOSE, чиме је смањена употреба везива на бази фенол-формалдехидне смоле;
  2. Рециркулацију мокрих технолошких остатака из производње и рециклажу технолошког шкарта;
  3. Постављање новог филтра за смањење аерозагађења и реконструкција филтро-вентилационог система;
  4. Искоришћење технолошке прашине кроз производњу брикета који се враћају у производњу;
Заинтересована јавност може да изврши увид донето решење у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом  Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.