Решење којим се носилац пројекта „CERAPROM“ д.о.о. из Мионице, ослобађа од ажурирања Студије о процени утицаја на животну средину експлотације кречњака као ТГК на локалитету „Толићки вис“ у општини Мионица

Решење којим се носилац пројекта „CERAPROM“ д.о.о. из Мионице, ослобађа од ажурирања Студије о процени утицаја на животну средину експлотације кречњака као ТГК на локалитету „Толићки вис“ у општини Мионица

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће  

 О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Обавештава се јавност и заинтеросовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се носилац пројекта „CERAPROM“ д.о.о. из Мионице, ослобађа од ажурирања Студије о процени утицаја на животну средину експлотације кречњака као ТГК на локалитету „Толићки вис“ у општини Мионица. Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину решења сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.