Решење о одређивању обима и садржаја ажуриране студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину - доградња постојећих објеката фабрике за производњу полиуретанских сунђера, уз претходно рушење дела постојећих објеката

Решење о одређивању обима и садржаја ажуриране студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину - доградња постојећих објеката фабрике за производњу полиуретанских сунђера, уз претходно рушење дела постојећих објеката

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о одређивању обима и садржаја ажуриране студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину - доградња постојећих објеката фабрике за производњу полиуретанских сунђера, уз претходно рушење дела постојећих објеката, како би се повећао капацитет складиштења готовог производа, а све у циљу повећања, односно достизања капацитета производње од 12.000 t/god меке ПУ пене (тренутни производни капацитет је 10.500 t/god меке ПУ пене), на к.п. брoj 53/3 КО Коњевићи, Град Чачак, које је заведено под бројем 353-02-1273/2023-03

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на службеном сајту Министарства и да достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.