ЈП „Путеви Србије“, Београд - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: измештање дела трасе државног пута IIAреда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге, општина Раковица и општина Вождовац

ЈП „Путеви Србије“, Београд - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: измештање дела трасе државног пута IIAреда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге, општина Раковица и општина Вождовац

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројекта, ЈП „Путеви Србије“ ,Ул. Булевар краља Александра бр. 282, Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: измештање дела трасе државног пута IIAреда бр. 154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге на кат. парцелама бр. 2975, 1819/11, 1819/12, 1819/4, 1822/4, 1822/3, 1821/2, 1824, 1823/3, 1823/2, 1825/1, 1826/5, 1826/3, 1826/6, 1825/3, 1826/4, 1825/2 КО Ресник, општина Раковица и кат. парцелама бр. 781/2, 527/6, 660/3, 780/6, 515/1, 780/1, 781/1, 527/7, 527/1 КО Раковица Село, општина Вождовац, град Београд, заведен под бројем: 353-02-00473/2023-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства  заштите животне средине у Новом Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 424, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.