Сектор за финансијско управљање и контролу

Сектор за финансијско управљање и контролу обавља послове који се односе на:

 • индентификацију послова који проистичу из законских одредби којима се уређује област финансијског пословања и контроле у министарству, као и из стратегије развоја и акционих планова министарства и Владе и израду прилога и мишљења увези са припремом Фискалне стратегије за наредну и следеће две године, предлога годишњег финансијског плана за израду закона о буџету, оперативних финансијских планова и годишњег финансијског извештаја;
 • израду анализа и информација које служе као стручна основа за утврђивање, планирање и спровођење финансијске политике, односно врши процену финасијског ефекта финансирања активности министарства на буџет, по акту који потписује министар, или лице које он овласти, а који на предлог министарства, ради усвајања разматра Влада;
 • обраду података за исплату других примања и накнада запослених и ангажованих лица, набавку основних средстава, опреме и канцеларијског материјала, службена путовања запослених у земљи и иностранству;
 • вођење интерних пословних књига и усклађивања истих са главном књигом Трезора;
 • организацију и вршење финансијских и функција исплата свих програма који дефинишу услове и начине субвенционисања корисника права субвенција из буџета;
 • праћење реализације финансијских и материјалних средстава као и законско, наменско, економично и сврсисходно трошење буџетских средстава за програме и пројекте у области заштите животне средине као и усклађености са динамиком реализације плана јавних набавки;
 • контролу валидности књиговодствене документације и праћење реализације буџета за програме и пројекте у области заштите животне средине у складу са годишњим планом и одобреним месечним квотама;
 • припрему предлога финансијског плана за програме и пројекте у области заштите животне средине, за израду закона о буџету;
 • припрему финансијског плана за програме и пројекте у области заштите животне средине;
 • припрему предлога годишњег плана набавки и јавних набавки за министарство у складу са финансијским планом министарства;
 • планирање динамике јавних набавки у зависности од обима и динамике пристизања иницијалних аката организационих јединица у складу са одобреним средствима у буџету министарства за те намене;
 • обраду тендерске документације;
 • правне послове у вези са јавним набавкама; послове на изради правилника и процедура рада за пословне процесе из домена финансијског управљања и контроле у министарству;
 • обавља анализе и у складу са прописима предлаже решења министру за финансирање активности министарства које нису планиране или за које нису планирана средства или нису планирана средства у довољном износу;
 • обавља и друге послове из ове области.

У Сектору за финансијско управљање и контролу образују се следеће уже унутрашње јединице:

 • Одељење за буџет
 • Одељењу за послове Зеленог фонда