JP „Putevi Srbije“, Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: izmeštanje dela trase državnog puta IIAreda br. 154 i izgradnju nadvožnjaka preko železničke pruge, opština Rakovica i opština Voždovac

JP „Putevi Srbije“, Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: izmeštanje dela trase državnog puta IIAreda br. 154 i izgradnju nadvožnjaka preko železničke pruge, opština Rakovica i opština Voždovac

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Nosilac projekta, JP „Putevi Srbije“ ,Ul. Bulevar kralja Aleksandra br. 282, Beograd, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat: izmeštanje dela trase državnog puta IIAreda br. 154 i izgradnju nadvožnjaka preko železničke pruge na kat. parcelama br. 2975, 1819/11, 1819/12, 1819/4, 1822/4, 1822/3, 1821/2, 1824, 1823/3, 1823/2, 1825/1, 1826/5, 1826/3, 1826/6, 1825/3, 1826/4, 1825/2 KO Resnik, opština Rakovica i kat. parcelama br. 781/2, 527/6, 660/3, 780/6, 515/1, 780/1, 781/1, 527/7, 527/1 KO Rakovica Selo, opština Voždovac, grad Beograd, zaveden pod brojem: 353-02-00473/2023-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva  zaštite životne sredine u Novom Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 424, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.