Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње рециклажног комплекса за складиштење и третман опасног отпада, све на на к.п. 1562/2, КО Крагујевац 1, Град Крагујевац

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње рециклажног комплекса за складиштење и третман опасног отпада, све на на к.п. 1562/2, КО Крагујевац 1, Град Крагујевац

На основу чл. 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Носилац пројекта предузеће ''Белкал'' д.о.о, Крагујевац, поднело је Министарству заштите животне средине захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње рециклажног комплекса за складиштење и третман опасног отпада, у оквиру којег је планирана промена намене постојећег постројења за третман отпадних вода некадашње фабрике за прераду коже ''Партизан'', у постројење за третман индустријских отпадних вода; изградњa постројења за складиштење и третман амбалажног отпада који у себи садржи опасне материје методом механичког чишћења сувим ледом, као и изградњa постројења за регенерацију растварача, све на на к.п. 1562/2, КО Крагујевац 1, Град Крагујевац.

У складу са чланом 24. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09), Министарствo заштите животне средине дало је сагласност на предметну студију.

У складу са чланом 24. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09), носилац пројекта је дужан да при раду предметног пројекта, у свему испоштује мере заштите животне средине утврђене у предметној студији, као и услове надлежних органа и организација.

На одлуку о сагласности на предметну студију није дозвољена жалба. Носилац пројекта и заинтересованa јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана пријема овог обавештења, односно од дана објављивања у средствима информисања.

Решење можете преузети овде.