Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje reciklažnog kompleksa za skladištenje i tretman opasnog otpada, sve na na k.p. 1562/2, KO Kragujevac 1, Grad Kragujevac

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje reciklažnog kompleksa za skladištenje i tretman opasnog otpada, sve na na k.p. 1562/2, KO Kragujevac 1, Grad Kragujevac

Na osnovu čl. 25., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Nosilac projekta preduzeće ''Belkal'' d.o.o, Kragujevac, podnelo je Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje reciklažnog kompleksa za skladištenje i tretman opasnog otpada, u okviru kojeg je planirana promena namene postojećeg postrojenja za tretman otpadnih voda nekadašnje fabrike za preradu kože ''Partizan'', u postrojenje za tretman industrijskih otpadnih voda; izgradnja postrojenja za skladištenje i tretman ambalažnog otpada koji u sebi sadrži opasne materije metodom mehaničkog čišćenja suvim ledom, kao i izgradnja postrojenja za regeneraciju rastvarača, sve na na k.p. 1562/2, KO Kragujevac 1, Grad Kragujevac.

U skladu sa članom 24. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine dalo je saglasnost na predmetnu studiju.

U skladu sa članom 24. stav 2.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09), nosilac projekta je dužan da pri radu predmetnog projekta, u svemu ispoštuje mere zaštite životne sredine utvrđene u predmetnoj studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Na odluku o saglasnosti na predmetnu studiju nije dozvoljena žalba. Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

Rešenje možete preuzeti ovde.