ЈП „Путеви Србије“ Београд - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину средину пројекта изградње моста на Дунаву код Бачке Паланке

ЈП „Путеви Србије“ Београд - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину средину пројекта изградње моста на Дунаву код Бачке Паланке

На основу чл. 25. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину средину пројекта изградње моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (деоница државног пута IБ реда број 19) и две кружне раскрснице: кружна раскрсница на укрштању државног пута IБ реда број 19 са државним путем IБ реда број 12; и кружна раскрсница на укрштању државног пута IБ реда број 19 са државним путем II A реда број 119, на катастарским парцелама у КО Бачка Паланка град и КО Нештин, носиоца пројекта ЈП „Путеви Србије“ Београд.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 428, сваког радног дана од 11-14 часова и на вебсајту Министарства.

Против овог Решења није допуштена жалба. Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду, Београд, у року од 30 дана од дана пријема овог решења, односно од дана објављивања у средствима информисања.