JP „Putevi Srbije“ Beograd - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu sredinu projekta izgradnje mosta na Dunavu kod Bačke Palanke

JP „Putevi Srbije“ Beograd - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu sredinu projekta izgradnje mosta na Dunavu kod Bačke Palanke

Na osnovu čl. 25. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu sredinu projekta izgradnje mosta na Dunavu kod Bačke Palanke sa prilazima (deonica državnog puta IB reda broj 19) i dve kružne raskrsnice: kružna raskrsnica na ukrštanju državnog puta IB reda broj 19 sa državnim putem IB reda broj 12; i kružna raskrsnica na ukrštanju državnog puta IB reda broj 19 sa državnim putem II A reda broj 119, na katastarskim parcelama u KO Bačka Palanka grad i KO Neštin, nosioca projekta JP „Putevi Srbije“ Beograd.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 428, svakog radnog dana od 11-14 časova i na vebsajtu Ministarstva.

Protiv ovog Rešenja nije dopuštena žalba. Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu, Beograd, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rešenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.