„Аеродроми Србије“ д.о.о. Ниш, Улица ваздухопловаца 24, 18 106 Ниш - Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Фазне реконструкције Аеродром Поникве

„Аеродроми Србије“ д.о.о. Ниш, Улица ваздухопловаца 24, 18 106 Ниш - Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Фазне реконструкције Аеродром Поникве

На основу чл. 10. став 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

    

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Фазне реконструкције Аеродром Поникве (фаза 1 и 2 – Фазна реконструкција полетно-слетне стазе, окретнице рулне стазе, основне стазе, система за одводњавање и кабловске канализације; 3 фаза – Проширење окретнице на прагу 28 полетно слетне стазе; 4 фаза – Рулна стаза и платформа; и 5 фаза – Реконструкција заштитне површине краја полетно-слетне стазе за оба прага Аеродрома Поникве), заведен под бројем 353-02-01353/2022-03, носиоца пројекта  „Аеродроми Србије“ д.о.о. Ниш, Улица ваздухопловаца 24, 18 106 Ниш

Увид у донето решење може се извршити сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, канцеларија 426 као и на службеном сајту Министарства.

 

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања огласа у дневном, односно локалном листу, а путем овог органа.