„Aerodromi Srbije“ d.o.o. Niš, Ulica vazduhoplovaca 24, 18 106 Niš - Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Fazne rekonstrukcije Aerodrom Ponikve

„Aerodromi Srbije“ d.o.o. Niš, Ulica vazduhoplovaca 24, 18 106 Niš - Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Fazne rekonstrukcije Aerodrom Ponikve

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

    

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

 

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Fazne rekonstrukcije Aerodrom Ponikve (faza 1 i 2 – Fazna rekonstrukcija poletno-sletne staze, okretnice rulne staze, osnovne staze, sistema za odvodnjavanje i kablovske kanalizacije; 3 faza – Proširenje okretnice na pragu 28 poletno sletne staze; 4 faza – Rulna staza i platforma; i 5 faza – Rekonstrukcija zaštitne površine kraja poletno-sletne staze za oba praga Aerodroma Ponikve), zaveden pod brojem 353-02-01353/2022-03, nosioca projekta  „Aerodromi Srbije“ d.o.o. Niš, Ulica vazduhoplovaca 24, 18 106 Niš

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426 kao i na službenom sajtu Ministarstva.

 

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom, odnosno lokalnom listu, a putem ovog organa.